Moodulid

Gümnaasiumiastmes toimub õppetöö kursusepõhiselt ning õppeaasta on jaotatud kolmeks
õppeperioodiks. Perioodides õpitakse erinevaid aineid ning kokkuvõtvad hinded (kursusehinded)
pannakse välja iga kursuse lõpus.

Gümnasisti õppekoormusesse kuuluvad 63 riiklikult kohustuslikku kursust, kooli poolt õppeplaani ja
moodulite kujundamiseks määratud kursused ning õpilase valitud valikainete kursused.
Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õpilastel läbida vähemalt 96 kursust.

Kohustuslike ja valikainete kursuste arv on kirjeldatud vastav lennu õppeplaanis.

2024/25 õppeaastal on kõigi lendude, st 10.-12. klasside õpilastel võimalik oma õpitee kujundamiseks valida üks moodul. 10.-11. klassi moodulid koosnevad kolmest ja 12. klassi  moodulid kahest kursusest.

Oma meelepärase mooduli valiku kinnitavad õpilased hiljemalt 10. septembriks.