Moodulid ja õppesuunad

Gümnaasiumiastmes toimub õppetöö kursusepõhiselt ning õppeaasta on jaotatud kolmeks perioodiks. Perioodides õpitakse erinevaid aineid ning kokkuvõtvad hinded (kursusehinded) pannakse välja iga kursuse lõpus.

Gümnasisti õppekoormusesse kuuluvad 63 riiklikult kohustuslikku kursust, kooli poolt moodulite kujundamiseks määratud kursused ning õpilase valitud valikainete kursused.  Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õpilastel läbida vähemalt 96 kursust.

Kohustuslike ja valikainete kursuste arv on kirjeldatud vastav lennu õppeplaanis.

2021/22 õppeaastal algab koolis üleminek moodulite põhisele õppetöö korraldusele, millega võimaldame õpilastele rohkem valikuid.

2021/22 õppeaasta 12. klassi õppetöö jätkub õppesuundades.

2022/23 õppeaastal on kõigi lendude, st 10.-12. klasside õpilastel võimalik oma õpitee kujundamiseks valida üks kolmest kursusest koosnev moodul. Oma meelepärase mooduli valiku kinnitavad õpilased hiljemalt 10. septembriks.

Humanitaarsuund on eelkõige mõeldud võõrkeele ja kirjanduse huvilistele noortele. Humanitaarsuunas õpetatakse lisaks riikliku õppekava kohustuslikele kursustele saksa keelt, kirjanduse valikkursuseid „Draama ja teater“ ja „Kirjandus ja film“, kunstiõpetust, informaatikaõpetust. Humanitaarsuuna õpilastel on kohustuslik matemaatika kitsas kursus, kuid kõigil on võimalik valida laia matemaatika kursus.
Humanitaarsuunas õpetatakse täiendavaid kursusi inglise keelest, vene keelest, matemaatikast (matemaatika ülesannete praktikum), eesti keelest (tekstiõpetust) ja uurimistöö alused. Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritatavaks uurimis- või praktiliseks tööks on õppeplaanis eraldatud vähemalt 2 kursust iseseisva töö aega.

Majandussuunda on oodatud noored, kes tunnevad huvi majanduse toimimise vastu ja soovivad ennast proovile panna õpilasfirmade tegevuses. Majandussuunas õpetatakse lisaks riikliku õppekava kohustuslikele kursustele majandus- ja ettevõtlusõpet, informaatikaõpetust ja joonestamist. Majandussuuna õpilastel on kohustuslik matemaatika kitsas kursus, kuid on võimalik valida laia matemaatika kursus.
Majandussuunas õpetatakse täiendavaid kursusi inglise keelest, vene keelest, matemaatikast (matemaatika ülesannete praktikum), eesti keelest (tekstiõpetust) ja uurimistöö alused. Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritatavaks uurimis- või praktiliseks tööks on õppeplaanis eraldatud 2 kursust iseseisva töö aega.

Reaalsuund on eelkõige mõeldud noortele, kes tunnevad huvi reaal- ja loodusainete vastu, soovivad pärast gümnaasiumi lõpetamist edasi õppida tehnilistel (nt inseneeria) või loodusainetega (nt farmaatsia) seotud erialadel. Lisaks riikliku õppekava kohustuslikele kursustele õpetatakse loodusaineid (füüsika, keemia), informaatikaõpetust, joonestamist, kohustuslik on laia matemaatika kursus.
Reaalsuunas õpetatakse täiendavaid kursusi inglise keelest, vene keelest, matemaatikast (matemaatika ülesannete praktikum), eesti keelest (tekstiõpetust) ja uurimistöö alused. Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritatavaks uurimis- või praktiliseks tööks on õppeplaanis eraldatud 2 kursust iseseisva töö aega.

Valikainetena on kõikide õppesuundade õpilastel võimalik õppida näiteks draamaõpet, riigikaitset, soome keelt, tarbekunsti, liiklusõpetust, kehalist kasvatust, osaleda noortekooris. Valikainete loend võib õppeaastati olla erinev olenedes noorte soovidest ja kooli võimalustest. Valikainete loend on vastava lennu õppeplaanis.