Valikained gümnaasiumiosas

Saku Gümnaasiumi õpilastel on lisaks kohustuslikele õppeainetele võimalik õppida erinevaid valikaineid.

Valikkursuste pakkumisel on arvestatud õpilaste soove ja kooli võimalusi ning valikainete loend võib õppeaastati olla erinev. Iga õppeaasta märtsis avaldatakse kooli kodulehel järgmise õppeaasta valikainete teatmikud.

Gümnaasiumiastme õpilastel tuleb lisaks õppeplaani kuuluvatele riiklikult kohustuslikele ja  kooli poolt määratud õppesuundi kujundavatele kursustele juurde võtta valikaineid arvestusega, et gümnaasiumi jooksul läbitakse vähemalt 96 kursust. Soovituslik on igal õppeaastal läbida vähemalt 32 kursust.

Gümnasistidel on võimalik valikainetena:

  • õppida TÜ Teaduskooli, TLÜ Õpilasakadeemia ja TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli kursustel;
  • õppida muusikat või kunsti koolitusluba omavas asutuses;
  • regulaarselt võistlusspordiga tegelevatel õpilastel arvestada treeningutel ja võistlustel osalemist.

Kooliväliste valikainete valimise põhimõtted on kirjeldatud Saku Gümnaasiumi õppekava 3. osas l. 2.3.7.

2020/21 õppeaastaks pakub kool 26 valikaine kursust ja nende lühitutvustused on koondatud 2020/21 õ-a valikainete teatmikku.
Valikainete kursustele registreerimine toimub õppeaasta alguses kahe õppenädala jooksul Stuudiumi keskkonnas ja rühmade nimekirjad kinnitatakse 15. septembri seisuga.

Gümnaasiumi valikained ja nende tutvustused 2021/22 õppeaasta