Valikained gümnaasiumiosas

Saku Gümnaasiumi õpilastel on oma õpitee kujundamiseks lisaks kohustuslikele õppeainetele võimalik õppida erinevaid valikaineid.

Valikkursuste pakkumisel on arvestatud õpilaste soove ja kooli võimalusi ning valikainete loend võib õppeaastati olla erinev. Iga õppeaasta kevadel avaldatakse kooli kodulehel järgmise õppeaasta valikainete teatmik.

Gümnaasiumiastme õpilastel tuleb lisaks õppeplaani kuuluvatele riiklikult kohustuslikele ja  kooli poolt määratud kursustele juurde võtta valikaineid arvestusega, et gümnaasiumi jooksul läbitakse vähemalt 96 kursust. Soovituslik on igal õppeaastal läbida vähemalt 32 kursust.

Lisaks kooli valiainete kursustele on gümnasistidel võimalik valikainetena:

  • õppida erinevate kõrgkoolide (TÜ, TLÜ, TTÜ, EKA, EMÜ jt) gümnaasiumiõpilastele suunatud kursustel;
  • õppida teises koolitusluba omavas asutuses (nt keeltekool, kunstikoo, kuusikakoo, Edumus School jt);
  • regulaarselt võistlusspordiga tegelevatel õpilastel arvestada treeningutel ja võistlustel osalemist.

Kooliväliste valikainete arvestamise põhimõtted on kirjeldatud Saku Gümnaasiumi õppekava 3. osas p. 2.3.9.

2023/24 õppeaastaks pakub kool 34 valikaine kursust ja nende lühitutvustused on koondatud 2023/24 õ-a valikainete teatmikku.

Valikainete kursustele registreerimine toimub õppeaasta alguses kahe õppenädala jooksul Stuudiumi keskkonnas ja rühmade nimekirjad kinnitatakse 15. septembri seisuga.

Gümnaasiumi valikained ja nende tutvustused 2023/24 õppeaasta

Gümnaasiumi valikained ja nende tutvustused 2024/25 õppeaasta