Eksamid ja tasemetööd gümnaasiumiosas

10. ja 11. klassis toimub õppeperioodi viimasel nädalal üleminekueksam.

01.12.2023.a. kinnitas õppenõukogu 2023/24 õ-a üleminekueksami aineteks:

10. klass – füüsika, inglise keel ja informaatika;

11. klass – ajalugu, geograafia ja matemaatika.

Õpilane valib 3. õppeperioodi alguseks ühe aine, milles sooritab üleminekueksami.

2023/24 õ-a 10.-11. klasside üleminekueksam toimub 5. juunil 2024.a.

Kooli ülemineku- ja gümnaasiumi lõpueksami korraldamise põhimõtted on kirjeldatud Saku Gümnaasiumi õppekava 3. osas p. 2.3.11.

Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad abituriendid eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid või võõrkeele riigieksamiga võrdsustatud rahvusvahelise keeletesti/eksami, gümnaasiumi koolilõpueksami ning valmistavad ette ja kaitsevad õpilasuurimuse või praktilise töö.

2023/24 õ-a koolilõpueksam toimub 3. juunil 2024.a. ning uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmised 13.-14. ja 17.-18. juunil 2024.a.

Kooli ülemineku- ja gümnaasiumi lõpueksami korraldamise põhimõtted on kirjeldatud õppekava 3. osas p. 2.3.10 ning õpilasuurimuse ja praktilise töö korraldamise põhimõtted p. 2.9.

Gümnaasiumi riigieksamite ajad kinnitatakse igaks õppeaastaks haridus- ja teadusministri määrusega.

Riigieksamite vormid ja ajad 2022/2023 õppeaastal:

  • eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.-3. ja 6.-7. mai 2024. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.

Riigieksamid 2023/24 õppeaastal

Gümnaasiumilõpetajal on võimalik inglise keele riigieksam asendada HARNO vahendatava rahvusvaheliselt tunnustatud inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksamiga või esitada 20. jaanuariks omal kulul varem sooritatud ja riigi poolt tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa või vene keele vähemalt B1-tasemel keeleoskust tõendava eksami tunnistus/diplom.

Rahvusvaheliste võõrkeele eksamite vormid ja ajad 2023/2024 õppeaastal