Eksamid ja tasemetööd gümnaasiumiosas

10. ja 11. klassis toimub õppeperioodi viimasel nädalal üleminekueksam.

2. poolaasta alguseks kinnitab õppenõukogu mõlemale klassile kolm ainet, millest õpilane valib 3. õppeperioodi alguseks ühe, milles sooritab üleminekueksami.

2021/22 õ-a üleminekueksami aineteks kinnitas õppenõukogu (8.12.2021.a. nr 13):

  1. klassile – vene keel, füüsika ja geograafia;
  2. klassile – inglise keel, bioloogia ja ajalugu.

Üleminekueksam toimub 7. juunil 2022.a.
Üleminekueksami hinnet arvestatakse kooliastmehinde väljapanekul.

Üleminekueksami hinnet arvestatakse kooliastmehinde väljapanekul.

Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad abituriendid eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid või võõrkeele riigieksamiga võrdsustatud rahvusvahelise keeletesti/eksami,  gümnaasiumi koolilõpueksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö.

Gümnaasiumi riigieksamite ajad kinnitatakse igaks õppeaastaks haridus- ja teadusministri määrusega.

Riigieksamite vormid ja ajad 2021/2022 õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.-6. ja 9. mai 2022. a; 
  • matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

Inglise keeles on võimalik sooritada riigieksam ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras rahvusvaheliselt tunnustatud Cambridge Assessment English C1 eksam. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamitega samas keeles. Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamite vormid ja ajad on avaldatud Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Rahvusvaheliste võõrkeele eksamite vormid ja ajad 2021/2022 õppeaastal