Vastuvõtt 10. klassi

2022/23 õ-a 10. klassidesse kandideerivatele õpilastele toimub sisseastumistest laupäeval, 26. märtsil kell 9:00-12:00 gümnaasiumi õppehoones.

Sisseastumistestid

  • 10. klassidesse kandideerivatele õpilastele korraldatakse märtsikuus sisseastumistest, mille täpne toimumise aeg teatatakse igal õppeaastal hiljemalt 2. poolaasta alguses.
  • Sisseastumistesti sisuks on kirjalike ülesannete täitmine eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ning üldteadmistes (loodus- ja sotsiaalainetes).
  • Gümnaasiumi sisseastumistesti lahendamiseks antakse aega 180 minutit.
  • Sisseastumistesti ülesanded koostavad aineõpetajad lähtudes Saku Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumistesti korraldamise korrast.
  • Sisseastumistesti sooritamiseks registreeritakse õpilased 1. märtsiks kooli esitatud teatise alusel.
  • Saku Gümnaasiumi 9. klassi õpilaste registreerimine sisseastumistesti sooritamiseks toimub Stuudiumi kaudu.
  • Teiste koolide õpilaste registreerimiseks palume sisseastumistestile registreerumise teatis saata gümnaasiumiastme õppejuhi aadressil merike.toomperg@saku.edu.ee

Sisseastumistesti korraldamise kord

Gümnaasiumi sisseastumistestile registreerumise teatis

Gümnaasiumi 10. klassi kandideerija vanem peab esitama pärast 9. klassi lõputunnistuse kättesaamist hiljemalt 27. juunil e-keskkonnas ARNO:

  • vastuvõtutaotluse,
  • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia,
  • digifoto e-õpilaspileti vormistamiseks.

Vajadusel tuua terviskaart 1.septembriks kooli kantseleisse.