Vastuvõtt 10. klassi

Õpilaste vastuvõtul Saku Gümnaasiumi 10. klassi arvestatakse sisseastumistesti tulemust, 9. klassi trimestrite, õppeveerandite või poolaastate hindeid ja lõpueksamite tulemusi.

Vastuvõtu tingimused ja kord

2022/23 õ-a 10. klassidesse kandideerivatele õpilastele toimub sisseastumistest laupäeval, 26. märtsil kell 9:00-12:00 gümnaasiumi õppehoones.

Sisseastumistestid

 • 10. klassidesse kandideerivatele õpilastele korraldatakse märtsikuus sisseastumistest, mille täpne toimumise aeg teatatakse igal õppeaastal hiljemalt 2. poolaasta alguses.
 • Sisseastumistesti sisuks on kirjalike ülesannete täitmine eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ning üldteadmistes (loodus- ja sotsiaalainetes).
 • Gümnaasiumi sisseastumistesti lahendamiseks antakse aega 180 minutit.
  Sisseastumistesti ülesanded koostavad aineõpetajad lähtudes Saku Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumistesti korraldamise korrast.
 • Sisseastumistesti sooritamiseks registreeritakse õpilased 1. märtsiks kooli esitatud teatise alusel.
 • Saku Gümnaasiumi 9. klassi õpilaste registreerimine sisseastumistesti sooritamiseks toimub Stuudiumi kaudu
  Teiste koolide õpilaste registreerimiseks palume sisseastumistestile registreerumise teatis saata gümnaasiumiastme õppejuhi aadressil merike.toomperg@saku.edu.ee
 • Sisseastumistesti sooritamiseks registreerunud õpilastel on võimalik Saku Gümnaasiumiga tutvuda lahtiste uste päeval – toimuvad töötoad, võimalus tutvuda õppetöö ja õpilasesinduse tegemistega

Vastuvõtu ajajoon

Sisseastumistesti korraldamise kord

Gümnaasiumi sisseastumistestile registreerumise teatis

Vastuvõtutaotluse esitamine

Gümnaasiumi 10. klassi õpilaskandidaadiks võetud põhikooli lõpetaja vanem peab esitama pärast 9. klassi lõputunnistuse kättesaamist hiljemalt 27. juunil e-keskkonnas ARNO:

 • vastuvõtutaotluse,
 • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia (võimalik esitada päringu kaudu Eesti Hariduse Infosüsteemist EHIS,
 • digifoto e-õpilaspileti vormistamiseks.

Taotluse esitamisel tuleb valida õppeaasta 2023/24 ja gümnaasium (G).

Vajadusel tuua terviskaart 1.septembriks kooli kantseleisse.