Vastuvõtt 10. klassi

Sisseastumistestide sisu

  • 10. klassidesse kandideerivatele õpilastele korraldatakse märtsikuus sisseastumistest, mille täpne toimumise aeg teatatakse igal õppeaastal hiljemalt 2. poolaasta alguses.
  • Sisseastumistesti sisuks on kirjalike ülesannete täitmine eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ning üldteadmistes (loodus- ja sotsiaalainetes).
  • Gümnaasiumi sisseastumistestide lahendamiseks antakse aega 150 minutit.
  • Sisseastumistesti ülesanded koostavad Saku Gümnaasiumi aineõpetajad lähtudes käesoleva korra nõuetest. Testide nõuetele vastavuse tagavad sisseastumistestide korraldamise komisjoni liikmed.
  • Sisseastumistestidele registreeritakse õpilased 1. märtsiks kooli esitatud teatise alusel.

Sisseastumistesti korraldamise kord

Gümnaasiumi sisseastumistestile registreerumise teatis

Saku Gümnaasiumi 9. klassi õpilaste registreerimine sisseastumistestide sooritamiseks toimub Stuudiumi kaudu. Teiste koolide õpilaste registreerimiseks palume sisseastumistestile registreerumise teatis saata gümnaasiumiastme õppejuhi aadressil merike.toomperg@saku.edu.ee

Gümnaasiumi 10. klassi kandideerija vanem peab esitama pärast 9. klassi lõputunnistuse kättesaamist hiljemalt 27. juunil e-keskkonnas ARNO:

  • vastuvõtutaotluse,
  • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia,
  • digifoto e-õpilaspileti vormistamiseks.

Vajadusel tuua terviskaart 1.septembriks kooli kantseleisse.