Põhiväärtused

Saku Gümnaasiumi missioon

Saku Gümnaasiumi missioon on luua õpilastele tingimused kvaliteetse ja võimetekohase hariduse omandamiseks, et tagada edaspidine toimetulek elus ning panna alus elukestvaks õppeks.

Saku Gümnaasiumi visioon

Saku Gümnaasiumi visioon on sõnastatud järgmiselt: Saku Gümnaasium on elutervet ja lugupidavat suhtumist kujundav kool, kus isiksusel on võimalik mitmekülgselt areneda.

Saku Gümnaasiumi väärtused

  • Konkurentsivõimeline ja võimetekohane haridus
  • Meeldiv õpikeskkond
  • Tugevad traditsioonid
  • Vastastikune ausus ja austus
  • Avatus koostöös
Nõnda näevad meie kooli alustavad koolipere liikmed.