Õppekava

Saku Gümnaasiumi õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

Saku Gümnaasiumi õppekava on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

Saku Gümnaasiumi õppekava koosneb neljast osast:

1.osa Põhikooli õppekava üldosa

2.osa 1.- 3. kooliastme ainekavad

3.osa Gümnaasiumiastme üldosa

4.osa Gümnaasiumiastme ainekavad 

Gümnaasiumiastme üldosas (3. osa) esitatakse:

 • õppe- ja kasvatuseesmärgid gümnaasiumis;
 • õppekorraldus gümnaasiumis;
 • üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused;
 • liikluskasvatuse põhimõtted;
 • õpilasuurimuste ning praktiliste tööde korraldamise põhimõtted;
 • hindamise korraldus;
 • gümnaasiumi lõpetamise korraldus;
 • õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus;
 • õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted;
 • karjääriteenuste korraldus;
 • õpetaja töö planeerimise põhimõtted;
 • kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

Gümnaasiumiastme ainekavad (4. osa)

 • Kursuste ainekavad on koondatud ainevaldkondade kaupa.
 • Ainevaldkondade üldosades on kirjeldatud ainevaldkonna pädevust, ainevaldkonna õppeainete kursuste jaotust klassiti, üldpädevuste kujundamist ainevaldkonna õppeainetes, lõimingut teiste valdkonnapädevustega ja ainevaldkondadega ning läbivate teemade käsitlemist.
 • Õppeainete üldosades on kirjeldatud õppe- ja kasvatuseesmärke, õppetegevuse korraldust, füüsilist õpikeskkonda, hindamise aluseid.
 • Ainekavades on kursuste kaupa esitatud õpitulemused ja õppesisu.

Saku Gümnaasiumi õppekava gümnaasiumiastme üldosa

Gümnaasiumisastme ainekavad

Kursuste plaan

10. – 12.kl kursuste jaotus perioodides