Tugiteenused

Koolis rakendatavad tugi- teenused ja meetmed:

  • ainealased konsultatsioonid;
  • õpiabitunnid;
  • individuaalse õppekava rakendamine ühes, mitmes või kõikides õppeainetes;
  • õppimine eriklassis;
  • pikapäevarühm;
  • koduõpe vanema soovil või tervislikel põhjustel;
  • sotsiaalpedagoogiline, psühholoogiline, eripedagoogiline, logopeediline, õppe- ja karjäärinõustamine;
  • logopeedilised ja eripedagoogilised tunnid.

Tugispetsialistide kontaktid

Kooli tugispetsialistide ülesanne on toetada õppeprotsessis õpilase arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskuseid. 

Tugimeeskond