Õpiabi

Õpiabi on toetav õpetus riikliku põhikooli õppekava alusel õppivatele 1.-9. klassi õpilastele.

Õpiabi eesmärid on:

 • toetada õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest;
 • võimaldada õpilasel saavutada riikliku õppekava nõuetele vastavaid tulemusi;
 • kujundada õpioskuseid;
 • aidata ületada ajutisi õpiraskuseid;
 • pakkuda lisatuge püsivate õpiraskustega õpilastele;
 • arendada kognitiivseid oskuseid;
 • parandada lugemiseks ja kirjutamiseks vajalikke oskuseid;
 • arendada matemaatilisi oskuseid;
 • toetada õpilase motivatsiooni ja pakkuda positiivset õpikogemust.

Õpiabi on suunatud:

 • õpiraskustega õpilastele;
 • õpioskuste arendamist vajavatele õpilastele;
 • terviseprobleemidega õpilastele;
 • käitumisprobleemidega õpilastele.

Õpiabi toimub selleks ette nähtud tundides, kus tegevus seostatakse klassitundide õppematerjalide ja tegevusega. Õpiabitund ei ole järelaitamistund ega asenda tugispetsialisti toetavat tegevust. Õpiabi vajavad õpilased selgitab välja aineõpetaja koos klassijuhatajaga. Õpiabirühma vastuvõtmise otsustab direktor, vajalik on lapsevanema kirjalik nõusolek.