Koolielu

Projektid


Koostöö Jaapani sõpruslinnaga

Jaapanis asub Saku sõpruslinn, mille nimi on samuti Saku. Kahe linna, Saku ja Saku, vaheline sõprussuhe tähistab tänavusel 2018 aastal 11 aastapäeva.
Jaapani Saku asub Nagano prefektuuris (Eesti mõttes maakond)  ja seal elab ligikaudu 100 000 elanikku 424 ruutkilomeetril. Tokyost (Jaapani pealinnast) 250 kilomeetri ehk umbes tunniajase kiirrongi sõidu kaugusel.
Nagano prefektuur asub sisemaal, mägises piirkonnas. Prefektuur on omakorda jaotatud 81 omavalitsuseks. Tegemist on põllumajanduspiirkonnaga, kus kasvatatakse puu- ja juurvilju, riisi ja lilli. Samuti on tegemist arenenud rajooniga. Seal asetsevad elektroonika-, trüki-, puidu-, tekstiili- ja toiduainete tööstused.
 
Jaapani nädala raames jagasid Jaapanit külastanud õpilased oma muljeid ja kogemusi. 
 
Sõprussuhtest alguse saanud noorteprojekti raames kohtuvad kahe riigi Saku noored kaks korda aastas, sügisel ja suvel.
18. oktoobrist 25. oktoobrini viibisid Jaapanis taaskord kaheksa Saku valla õpilast (ja nende saatjad): Merilin Nurme, Marc-Kaspar Parts, Johanna Eliise Rannik, Toomas Ulmas ja Anne Kuldmäe Saku Gümnaasiumist ning Marcus Grünberg, Petra Laur, Mari-Liis Nöps, Jaagup Valtna ja Merle Kants Kurtna Koolist.
 
 
 

Erasmus+ projekt „Teaching Matters”

Saku Gümnaasium osales 2015-2017 aasta jooksul rahvusvahelises projektis „Õpetamise küsimused”.
 
Projektis osalesid 14-16 aastased õpilased.
Osalenud riigid: Itaalia, Holland, Poola ja Eesti.
Projekti eesmärk oli uurida haridussüsteeme erinevates riikides. Selleks külastasid õpilased tunde, jälgisid õpilaste ja õpetajate tööd. Filmiti tunde ja analüüsiti neid koos mentoriga.
Projekti lõpuks tegid õpilased ettepanekuid, milline võiks olla ideaalne haridussüsteem.  
Läbi projektitöö paranes õpilaste keeleoskus, suurenes iseseisvus ja iseseisva töö oskus, meeskonnatööoskus, tutvuti kultuuride erinevuste ja eripäradega ja õpiti nendega arvestama.
 

 

Erasmus+ projekt „Local Health for Global Health: Care and Share”

2015 – 2018,

veebilink http://globalhealthcarean.wixsite.com/health

Projekti osalevad riigid: Horvaatia, Ungari, Bulgaaria, Portugal, Tšehhi ja Eesti
Projektis osalevad 16-18 aastased õpilased.
 
Projekti eesmärk:
Aru saada ja mõista kuidas meie tervis ja heaolu on mõjutatud erinevatest meid ümbritsevatest teguritest ja meist endist.
Projekti kestus kolm aastat:
Teemad:
 1. aastal - Tervihoid minevikus
 2. aastal – Kaasaegne tervishoid
 3. aastal - Tervise edendamine
Projekti tulemusena oskavad õpilased võrrelda oma eluviisi partnerriikide noorte omaga, hinnata oma tervist, teadvustada endale seoseid eluviisi ja tervise vahel, suhtuda positiivselt regulaarsesse füüsilisse tegevusse.
 
 
 
 

Kaitse end ja aita teist

6. klassidele algas taas programm „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT).
Õppeaasta jooksul käsitletakse pääste, politsei ja esmaabi valdkonda.
Koolitusprogramm on koostatud põhikooli riikliku õppekava ja seda läbiva turvalisuse teema alusel. Õpilasi koolitavad oma ala asjatundjad Päästeameti Põhja päästekeskusest, Põhja prefektuurist ja Eesti Punase Risti Tallinna Seltsist.
KEAT koolituse läbinud õpilane oskab aidata teisi, tagades seda tehes ka enda ohutuse. Ta oskab käituda tulekahju korral, teab ohutu ujumise põhitõdesid ja oskab uppujat märgates tegutseda. Ta teab, kuidas turvaliselt liigelda, millal helistada hädaabinumbril või pöörduda abi saamiseks politsei poole.
KEAT programmis on õpilased omandanud põhilised esmaabi võtted.
 
Esmaabikoolitused toimusid oktoobris ja novembris 2018. Koolituse viis läbi Eesti Punase Risti esmaabi lektor Gunnar Richter.
 
Projekti lõpetab  iga kevadine KEAT ohutuslaager​.
 
 

Keskkonnateadlikkuse programm (KIK)

Saku Gümnaasium on alates 2015 aastast viinud läbi keskkonnateadlikkuse programmi, mida toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.
 
2018/19 õppeaastal toimuvad õppekäigud ja programmid 1.-9. klassi õpilastele.
2019/20 õppeaastal toimuvad õppekäigud ja programmid 1.-9. klassi õpilastele.
 
I kooliaste
1.klass, loodusõpetus
„Koduloomaade põnev elu” aktiivõppekäik Tallinna loomaaia looduskooli
2.klass, loodusõpetus
Aktiivõppereis Aura loodusrajale Tabasalu loodusparki
3.klass, loodusõpetus
Aktiivõppereis Harjumaa loodusväärtustega tutvumiseks
 
II kooliaste
4. klass, loodusõpetus
„Tibatilluke või hiigelsuur” õppeprogramm Energia avastuskeskuses.
5.klass, loodusõpetus
„Inimese jälg looduses” aktiivõppekäik Männiku karjääridest Pääsküla raba loodusõpperajale
6.klass, loodusõpetus
„Mullast algab mets” – aktiivõppereis MTÜ Ellamaa Looduskeskusesse: Valgejärve loodusõpperada
 
III kooliaste
7. klass, loodusõpetus
„Selgroogsed ja selgrootud” – aktiivõppeprogramm Tallinna loomaaia zookoolis
8. klass, loodusõpetus
„Seened ja samblikud”- praktilise töö tund Eesti Loodusmuuseumis.
9. klass, geograafia
Õppeprogramm „Eesti maa lugu ehk aluspõhja geoloogiline ehitus“ Eesti Loodusmuuseumis.
 

Erasmus+ projekt  „ Inspireeriv õpetaja ja õpetamine”

2017-2019

Hariduse andmine on muutuste teel ja järjest enam peame kaasas käima ühiskonnas toimuvaga. Selleks, et õpilasi motiveerida ja panna ainest huvituma, on vaja kasutada meetodeid, mis tänapäeva õpilast kõnetaksid.
Projekti eesmärgid:
 • Uued õpetamismeetodid ja -vahendid - õpetajatel on vajadus uute võtete ja metoodikate järele, et rohkem motiveerida ja ka inspireerida õpilasi.
 • Töötajate pädevuse tõstmine - vajadus suurendada IKT- vahendite kasutamist õppetundides
 • Euroopa dimensioon - huvi teiste Euroopa riikide, haridussüsteemide ja õppekorralduse vastu, edaspidine suhtlus ja võimalusel ka koostöö koolitusel osalenud Euroopa kolleegidega, Keeleoskus - paraneb õpetajate julgus suhelda võõrkeeles, osaleda rahvusvahelises koostöös teiste koolidega.
 • Õppekava - uued ideed õppekava ja õppetöö parendamiseks.
                                                                                                                            
Projektis osales kuus õpetajat:
 • Sotsiaalainete õpetaja Anu-Liis Lauk „Digital learning using the paradigm of cultural heritage enviroment of Rhodes”, koolitus toimus Kreekas.
 • Ühiskonnaõpetuse õpetaja Merilin Tatter „Education Outside the Classroom- Learning From Sites, Museums, Monuments and Nature”, koolitus toimus Küprosel
 • Ajalooõpetaja Raigo Loide „Facing Diversity: Intercultural Classroom Managment” koolitus toimus Itaalias.
 • Inglise keele õpetajad Taivi Õigus „ Social Media and Web Solutions for your Classroom” , koolitus toimus Itaalias.
 • Tiia Müller, „British Culture for Teachers of English as a Foreign Language”, koolitus toimus Suur Britannias.
 • Kehalise kasvatuse õpetaja Karin Vassil „Sportforum Mals 2017”, koolitus toimus Itaalias.
 
Koolituste käigus saadi teadmisi nii digivahendite kasutamisest õppetunnis kui õuesõppest, kehalise kasvatuse uutest võimalustest ja keeleõppest.
Koolituse blogi on kättesaadav aadressil:
 
 

 

Erasmus+ projekt  „ Kaasaegne õpetaja”

2018-2019
 
Projekti eesmärgid:
 
 • Toetada õpetaja professionaalset arengut.
 • Keeleoskuse parandamine.
 • Õpetamise kvaliteedi paranemine.
 
Õpetajatel on võimalus osaleda järgnevatel koolitustel:
 
"ICT as a tool for intercultural and media education".
Omandatakse võtteid, kuidas õpetada läbi erinevate digikeskkondade  õppeaineid nii, et see oleks kaasaegse õppija vajadusi ja huve arvestav. Õpitakse tundma kaasaegseid digikeskkondi ja nende kasutamist.
Osaleb ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Anu-Liis Lauk.
 
"Laboratory of the senses: A Sensory Approach to a Meaningful Learning in Mathematics and Science".
Kaasaegsed metoodilised võtted erinevate õppeainete õpetamiseks. Digikeskkondadega tutvumine ja kasutamine. Omandatakse oskus kuidas  erinevate meelte abil maailmapilti tunnetada. Kriitilise mõtlemise, loovuse, probleemide lahendamise ja rühmatöö arendamine igas ainetunnis igas vanuses õpilastega.
Osaleb klassiõpetaja Kati Kurig.
 
„CLIL for Secondary School Teachers”. Üld- ja valdkonnapädevuste arendamine läbi CLIL metoodika, kuidas sisupõhisele keeleõppele ülesehitatud ainetunnis tõhusamalt üles ehitada autentset vestlust,  mille eesmärgiks on peale keelstruktuuride arendamise ka kindlale eesmärgile suunatud sisupõhine arutelu, kuidas sisupõhise keeleõppe korral paremini koostööle suunatud tegevusi läbi viia. Oskus läbi keeletunni integreerida erinevaid õppeaineid.
Osaleb inglise keele õpetaja Taivi Õigus.
 
"Creative Activities & Motivating Materials for Teaching English at Secondary Level".
Õpimotivatsiooni ja loomingulisuse arendamise võtted ainetundides. Omandatakse teadmisi metoodikast ja praktilisi oskusi õpilaste motivatsiooni tõstmiseks ning loomingulisusele kaasa aitamiseks. Lisaks on koolituse eesmärgiks arendada ja täiustada õpetajate keeleoskust ning luua pikaajalisi tutvusi teistest riikidest pärit inglise keele õpetajatega ning jagada kogemusi seoses õpimotivatsiooni ja loomingulisuse arendamisega
Osaleb inglise keele õpetaja Anna Judson.
 
"Stress Management: How to prevent and manage work-related stress in schools". Stressiolukordadega toimetulemise võtete omandamine. Kuidas ennetada stressi ja toime tulla stressiolukordades, parimate praktikate õppimine. Stressi dünaamika ja olemus, mõjud. Konkreetsetes stressiolukordades käitumine koolis - lapsevanem ja õpetaja,  kiusamisega seotud olukorrad. Erinevad harjutused õpilastega ja õpilastele.
Osaleb ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Merilin Tatter.
 
 
 

Koostöö Jaapani sõpruslinnaga

Jaapanis asub Saku sõpruslinn, mille nimi on samuti Saku. Kahe linna, Saku ja Saku, vaheline sõprussuhe tähistab tänavusel 2018 aastal 11 aastapäeva.
Jaapani Saku asub Nagano prefektuuris (Eesti mõttes maakond)  ja seal elab ligikaudu 100 000 elanikku 424 ruutkilomeetril. Tokyost (Jaapani pealinnast) 250 kilomeetri ehk umbes tunniajase kiirrongi sõidu kaugusel.
Nagano prefektuur asub sisemaal, mägises piirkonnas. Prefektuur on omakorda jaotatud 81 omavalitsuseks. Tegemist on põllumajanduspiirkonnaga, kus kasvatatakse puu- ja juurvilju, riisi ja lilli. Samuti on tegemist arenenud rajooniga.
Seal asetsevad elektroonika-, trüki-, puidu-, tekstiili- ja toiduainete tööstused.
 
Jaapani nädala raames jagasid Jaapanit külastanud õpilased oma muljeid ja kogemusi. 
 
Sõprussuhtest alguse saanud noorteprojekti raames kohtuvad kahe riigi Saku noored kaks korda aastas, sügisel ja suvel.
18. oktoobrist 25. oktoobrini viibisid Jaapanis taaskord kaheksa Saku valla õpilast (ja nende saatjad): Merilin Nurme, Marc-Kaspar Parts, Johanna Eliise Rannik, Toomas Ulmas ja Anne Kuldmäe Saku Gümnaasiumist ning Marcus Grünberg, Petra Laur, Mari-Liis Nöps, Jaagup Valtna ja Merle Kants Kurtna Koolist.
 
 
 

Erasmus+ projekt „Teaching Matters”

Saku Gümnaasium osales 2015-2017 aasta jooksul rahvusvahelises projektis „Õpetamise küsimused”.
 
Projektis osalesid 14-16 aastased õpilased.
Osalenud riigid: Itaalia, Holland, Poola ja Eesti.
Projekti eesmärk oli uurida haridussüsteeme erinevates riikides. Selleks külastasid õpilased tunde, jälgisid õpilaste ja õpetajate tööd. Filmiti tunde ja analüüsiti neid koos mentoriga.
Projekti lõpuks tegid õpilased ettepanekuid, milline võiks olla ideaalne haridussüsteem.  
Läbi projektitöö paranes õpilaste keeleoskus, suurenes iseseisvus ja iseseisva töö oskus, meeskonnatööoskus, tutvuti kultuuride erinevuste ja eripäradega ja õpiti nendega arvestama.
 

 

Erasmus+ projekt „Local Health for Global Health: Care and Share”

2015 – 2018,

veebilink http://globalhealthcarean.wixsite.com/health

Projekti osalevad riigid: Horvaatia, Ungari, Bulgaaria, Portugal, Tšehhi ja Eesti
Projektis osalevad 16-18 aastased õpilased.
 
Projekti eesmärk:
Aru saada ja mõista kuidas meie tervis ja heaolu on mõjutatud erinevatest meid ümbritsevatest teguritest ja meist endist.
Projekti kestus kolm aastat:
Teemad:
 1. aastal - Tervihoid minevikus
 2. aastal – Kaasaegne tervishoid
 3. aastal - Tervise edendamine
Projekti tulemusena oskavad õpilased võrrelda oma eluviisi partnerriikide noorte omaga, hinnata oma tervist, teadvustada endale seoseid eluviisi ja tervise vahel, suhtuda positiivselt regulaarsesse füüsilisse tegevusse.
 
 
 
 

Kaitse end ja aita teist

6. klassidele algas taas programm „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT).
Õppeaasta jooksul käsitletakse pääste, politsei ja esmaabi valdkonda.
Koolitusprogramm on koostatud põhikooli riikliku õppekava ja seda läbiva turvalisuse teema alusel. Õpilasi koolitavad oma ala asjatundjad Päästeameti Põhja päästekeskusest, Põhja prefektuurist ja Eesti Punase Risti Tallinna Seltsist.
KEAT koolituse läbinud õpilane oskab aidata teisi, tagades seda tehes ka enda ohutuse. Ta oskab käituda tulekahju korral, teab ohutu ujumise põhitõdesid ja oskab uppujat märgates tegutseda. Ta teab, kuidas turvaliselt liigelda, millal helistada hädaabinumbril või pöörduda abi saamiseks politsei poole.
KEAT programmis on õpilased omandanud põhilised esmaabi võtted.
 
Esmaabikoolitused toimusid oktoobris ja novembris 2018. Koolituse viis läbi Eesti Punase Risti esmaabi lektor Gunnar Richter.
 
Projekti lõpetab  iga kevadine KEAT ohutuslaager​.
 
 

Keskkonnateadlikkuse programm (KIK)

Saku Gümnaasium on alates 2015 aastast viinud läbi keskkonnateadlikkuse programmi, mida toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.
 
2018/19 õppeaastal toimuvad õppekäigud ja programmid 1.-9. klassi õpilastele.
2019/20 õppeaastal toimuvad õppekäigud ja programmid 1.-9. klassi õpilastele.
 
I kooliaste
1.klass, loodusõpetus
„Koduloomaade põnev elu” aktiivõppekäik Tallinna loomaaia looduskooli
2.klass, loodusõpetus
Aktiivõppereis Aura loodusrajale Tabasalu loodusparki
3.klass, loodusõpetus
Aktiivõppereis Harjumaa loodusväärtustega tutvumiseks
 
II kooliaste
4. klass, loodusõpetus
„Tibatilluke või hiigelsuur” õppeprogramm Energia avastuskeskuses.
5.klass, loodusõpetus
„Inimese jälg looduses” aktiivõppekäik Männiku karjääridest Pääsküla raba loodusõpperajale
6.klass, loodusõpetus
„Mullast algab mets” – aktiivõppereis MTÜ Ellamaa Looduskeskusesse: Valgejärve loodusõpperada
 
III kooliaste
7. klass, loodusõpetus
„Selgroogsed ja selgrootud” – aktiivõppeprogramm Tallinna loomaaia zookoolis
8. klass, loodusõpetus
„Seened ja samblikud”- praktilise töö tund Eesti Loodusmuuseumis.
9. klass, geograafia
Õppeprogramm „Eesti maa lugu ehk aluspõhja geoloogiline ehitus“ Eesti Loodusmuuseumis.
 

Erasmus+ projekt  „ Inspireeriv õpetaja ja õpetamine”

2017-2019

Hariduse andmine on muutuste teel ja järjest enam peame kaasas käima ühiskonnas toimuvaga. Selleks, et õpilasi motiveerida ja panna ainest huvituma, on vaja kasutada meetodeid, mis tänapäeva õpilast kõnetaksid.
Projekti eesmärgid:
 • Uued õpetamismeetodid ja -vahendid - õpetajatel on vajadus uute võtete ja metoodikate järele, et rohkem motiveerida ja ka inspireerida õpilasi.
 • Töötajate pädevuse tõstmine - vajadus suurendada IKT- vahendite kasutamist õppetundides
 • Euroopa dimensioon - huvi teiste Euroopa riikide, haridussüsteemide ja õppekorralduse vastu, edaspidine suhtlus ja võimalusel ka koostöö koolitusel osalenud Euroopa kolleegidega, Keeleoskus - paraneb õpetajate julgus suhelda võõrkeeles, osaleda rahvusvahelises koostöös teiste koolidega.
 • Õppekava - uued ideed õppekava ja õppetöö parendamiseks.
                                                                                                                            
Projektis osales kuus õpetajat:
 • Sotsiaalainete õpetaja Anu-Liis Lauk „Digital learning using the paradigm of cultural heritage enviroment of Rhodes”, koolitus toimus Kreekas.
 • Ühiskonnaõpetuse õpetaja Merilin Tatter „Education Outside the Classroom- Learning From Sites, Museums, Monuments and Nature”, koolitus toimus Küprosel
 • Ajalooõpetaja Raigo Loide „Facing Diversity: Intercultural Classroom Managment” koolitus toimus Itaalias.
 • Inglise keele õpetajad Taivi Õigus „ Social Media and Web Solutions for your Classroom” , koolitus toimus Itaalias.
 • Tiia Müller, „British Culture for Teachers of English as a Foreign Language”, koolitus toimus Suur Britannias.
 • Kehalise kasvatuse õpetaja Karin Vassil „Sportforum Mals 2017”, koolitus toimus Itaalias.
 
Koolituste käigus saadi teadmisi nii digivahendite kasutamisest õppetunnis kui õuesõppest, kehalise kasvatuse uutest võimalustest ja keeleõppest.
Koolituse blogi on kättesaadav aadressil:
 
 

 

Erasmus+ projekt  „ Kaasaegne õpetaja”

2018-2019
 
Projekti eesmärgid:
 
 • Toetada õpetaja professionaalset arengut.
 • Keeleoskuse parandamine.
 • Õpetamise kvaliteedi paranemine.
 
Õpetajatel on võimalus osaleda järgnevatel koolitustel:
 
"ICT as a tool for intercultural and media education".
Omandatakse võtteid, kuidas õpetada läbi erinevate digikeskkondade  õppeaineid nii, et see oleks kaasaegse õppija vajadusi ja huve arvestav. Õpitakse tundma kaasaegseid digikeskkondi ja nende kasutamist.
Osaleb ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Anu-Liis Lauk.
 
"Laboratory of the senses: A Sensory Approach to a Meaningful Learning in Mathematics and Science".
Kaasaegsed metoodilised võtted erinevate õppeainete õpetamiseks. Digikeskkondadega tutvumine ja kasutamine. Omandatakse oskus kuidas  erinevate meelte abil maailmapilti tunnetada. Kriitilise mõtlemise, loovuse, probleemide lahendamise ja rühmatöö arendamine igas ainetunnis igas vanuses õpilastega.
Osaleb klassiõpetaja Kati Kurig.
 
„CLIL for Secondary School Teachers”. Üld- ja valdkonnapädevuste arendamine läbi CLIL metoodika, kuidas sisupõhisele keeleõppele ülesehitatud ainetunnis tõhusamalt üles ehitada autentset vestlust,  mille eesmärgiks on peale keelstruktuuride arendamise ka kindlale eesmärgile suunatud sisupõhine arutelu, kuidas sisupõhise keeleõppe korral paremini koostööle suunatud tegevusi läbi viia. Oskus läbi keeletunni integreerida erinevaid õppeaineid.
Osaleb inglise keele õpetaja Taivi Õigus.
 
"Creative Activities & Motivating Materials for Teaching English at Secondary Level".
Õpimotivatsiooni ja loomingulisuse arendamise võtted ainetundides. Omandatakse teadmisi metoodikast ja praktilisi oskusi õpilaste motivatsiooni tõstmiseks ning loomingulisusele kaasa aitamiseks. Lisaks on koolituse eesmärgiks arendada ja täiustada õpetajate keeleoskust ning luua pikaajalisi tutvusi teistest riikidest pärit inglise keele õpetajatega ning jagada kogemusi seoses õpimotivatsiooni ja loomingulisuse arendamisega
Osaleb inglise keele õpetaja Anna Judson.
 
"Stress Management: How to prevent and manage work-related stress in schools". Stressiolukordadega toimetulemise võtete omandamine. Kuidas ennetada stressi ja toime tulla stressiolukordades, parimate praktikate õppimine. Stressi dünaamika ja olemus, mõjud. Konkreetsetes stressiolukordades käitumine koolis - lapsevanem ja õpetaja,  kiusamisega seotud olukorrad. Erinevad harjutused õpilastega ja õpilastele.
Osaleb ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Merilin Tatter.