Erasmus+

Saku Gümnaasium on pikaajalise Erasmus+ programmis osalemise kogemusega ning alates 2024. aastast on koolil olemas ka Erasmus+ akrediteering. Erasmus + õpirände akrediteering on kvaliteedimärgis, mis annab koolile paindlikumad võimalused arendada rahvusvahelist koostööd, et jõuda seatud arengueesmärkideni.

Akrediteering on koolile antud perioodiks 2024-2027 ja selle perioodi jooksul saavad Saku Gümnaasiumi õpilased, õpetajad ja teised kooli töötajad osaleda erinevates õpirände projektides ning arendada koostööd sarnaste koolidega Euroopast ning osaleda erinevates koolitusprogrammides. 

Lisainfo:
https://eeagentuur.ee

18. jaanuaril 2024 anti Saku Gümnaasiumile Haridus- ja Noorteameti poolt üle Erasmus+ programmi akrediteering üldhariduses. Erasmus + õpirände akrediteering on kvaliteedimärgis, mis annab koolile paindlikumad võimalused arendada rahvusvahelist koostööd, et jõuda seatud arengueesmärkideni.

Akrediteering on koolile antud perioodiks 2024-2027 ja selle perioodi jooksul saavad Saku Gümnaasiumi õpilased, õpetajad ja teised kooli töötajad osaleda erinevates õpirände projektides ning arendada koostööd sarnaste koolidega Euroopast ning osaleda erinevates koolitusprogrammides. 

 Erasmus+ akrediteeringu perioodiks oleme seadnud järgmised eesmärgid:

 • Saku Gümnaasiumil on vähemalt viiest koostööpartnerist koosnev koolide võrgustik, kellega süsteemselt rahvusvahelist koostööd arendada, et kujuneda ennastjuhtivat õppijat toetavaks kooliks.
 • Meeskonna professionaalse arengu toetamine rahvusvahelise koostöö kaudu on süsteemselt üles ehitatud ja rakendatud.
 • Noorte omaalgatuse võimekuse kasvatamine läbi teadmiste ja oskuste järjepideva arendamise ning rahvusvahelise koostöö võimaluste loomise kaudu.

Saku Gümnaasiumi töötajatel on iga õppeaasta lõpuks (hiljemalt 21. juuniks) võimalus esitada oma sooviavaldusi/ ideid, mida soovib Erasmus+ programm toel ellu viia järgmisel õppeaastal. Tutvu lähemalt võimalustega ning esita sooviavaldus siin lingil: Erasmus+ programmi võimalused.

Erasmus + projekt “Kaasav haridus ja professionaalne õpetamine Saku Gümnaasiumis”

Saku Gümnaasiumi üheks oluliseks prioriteediks on töötajate kvalifikatsiooni tõstmine, uuenduslike ja innovaatiliste meetodite kasutusele võtmine. Õpirände abil on võimalik tõsta osalejate motivatsiooni sisuliselt oma töös areneda, panustada koostisesse õpetamisse ja meeskonnatöösse.

Projekti eesmärgiks on läbi rahvusvahelise koostöö tõsta kooli töötajate kompetentsi oma vastutusvaldkonnas läbi erinevate rahvusvaheliste õppimise kogemuste. Kooli tugimeeskond saab projekti raames töövarjutada IES Playamar kooli Hispaanias ja inglise keele õpetaja osaleda 2- nädalases koolitusprogrammis “Sustainability and Environment” Iirimaal.

Projekti kogemuslood:

 • Koolitus  “Sustainability and Environment in Education” kogemuslugu
 • Kaasava hariduse töövarju nädala kogemuslugu 

Projekt viiakse ellu Erasmus+ programmi raames

Projekti periood: 1.05.2023- 30.04.2024

2020 – 2022

Projekti eesmärgid: 

 • Töötajate professionaalsuse tõstmine. 
 • Suurendada digivahendite kasutamist õppetunnis -uute keskkondade kasutamine, õppevahendite loomine.
 • Suurendada võimekust kasutada innovaatilisi aktiivõppemeetodeid.
 • Valitud ainevaldkonnas teadmiste suurendamine – geograafia, kunstiõpetus, inglise keel.
 • Koolis kiusamisvastase tegutsemise tõhustamine. 

Õpirändeprojektis osales viis õpetajat – ajaloo ja ühiskonnaõpetaja (R.Loide, gümnaasium), inglise keele õpetaja (J.Tiitus, gümnaasium ja põhikool), geograafia õpetaja (E.Toom, põhikool ja gümnaasium), klassiõpetaja (K.Tuulis, põhikool),  kunstiõpetuse ja kunstiajaloo õpetaja ( E.Piisang, põhikool ja gümnaasium).

“Innovative approaches to Teaching”, R.Loide.

Koolitus toimus 2021 a juulis Tšehhi vabariigis, Prahas.Koolituse korraldaja ITC International Training Centre. Kursuse eesmärk oli parandada klassiruumis õppimise kvaliteeti ja efektiivsust.

Kursus koosnes kümnest moodulist:
Moodul 01 – 21. sajandil vajalikud oskused
Moodul 02 – kriitiline ja loov mõtlemine, kuidas neid arendada

Moodul 03 – uurimus- ning ülesandepõhine õppimine
Moodul 04 – mängulisus klassiruumis
Moodul 05 – äppide kasutamine klassiruumis

Moodul 06 – ümberpööratud klassiruum
Moodul 07 – õppematerjalide kohandamine vastavalt õpilaste ja klasside vajadustele

Moodul 08 – õppima õpetamine
Moodul 09 – digivahendid loobva ja kriitilise mõtlemise arendajana
Moodul 10 – kaasaegsed suundumused kujundavas hindamises

Moodul 11 – õpilastevaheline koostöö

“Outdoor Activities and Mapping in STEM”, E.Toom

Koolitus toimus 2021 a. suvel Portugalis, Alcanedes, mis jääb pealinnast Lissabonist 100 km kaugusele. Koolituse korraldas MEIO – Alcashine Empowerment Center, Lda. Koolituse käigus õpiti kasutama erinevaid kaardi ja aktiivõppe programme, õpiti kasutama vabavaralisi Google Mapsi ja Google Earthi, lisaks Thinklink ja Actionbound, mida saab edukalt rakendada erinevate ainete lõimimisel õuesõppes. Osalejad said katsetada 360°-tehnoloogiaid, mis on suunatud just kooliõpilastele.

“Embracing Diversity, Preventing Bullying and Violence”, K.Tuulis.

Koolitus toimus 2021 a. Hispaanias, Tenerifel. Korraldaja Europass Teacher Academy.

Koolituse käigus saadi teadmisi, kuidas eristada konflikti kiusamisest, kuidas kasutada strateegiaid, et ennetada nii konflikte kui kiusamist. Õpiti tundma erinevaid kiusamise strateegiaid, kiusaja stereotüüpe.

Analüüsiti, kuidas paremad suhted klassis aitavad kaasa õppimisele ja õpetamisele. Õpiti kolleegidega koostööd tegema, et kiusamisest vabaks saada. Tehti rollimänge, et päriselulisi situatsioone läbi mängida.

“Teaching Languages, Culture, or Both?, J.Tiitus

Koolitus toimus 2022 suvel Iirimaal, Dublinis. Koolituse korraldaja Europass Teacher Academy.

Koolituse käigus uuriti mitmesuguseid meetodeid, lähenemisviise ja õpetamisstrateegiaid, kuidas läbi keeleõppe õpetada kultuuri. Arutleti, kuida muuta oma õpetamiseesmärke keele ja kultuuri vahel ning omama vajalikke vahendeid kultuurilise mõistmise edendamiseks autentsete materjalide ja meedia kasutamise kaudu.

“Discovering Renaissance Art in Florence”, E.Piisang

Koolitus toimus 2022 suvel Firenzes. Koolituse korraldaja Europass Teacher Academy. Koolituse käigus saadi täpsemaid teadmisi ühest olulisemast perioodist Itaalia kunstis – renessansist. Külastati muuseume ja kirikuid ning analüüsiti erinevaid kunstiteoseid, mis aitas luua arusaama renessansist. Vaadeldi kunsti arengut alates vararenessansist kuni kõrgrenessansi meistriteosteni. Õpiti tundma ajastu religioosset, poliitilist ja sotsiaalset tausta.

2019 – 2022

Projekti eesmärgid:

 • Koolis töötavad uuendusmeelsed ja pädevad õpetajad.
 • Suurendada töötajate oskusi ja pädevusi muutunud õpikäsituse rakendamisel õppija arengu toetamiseks 
 • Arendada õpetajate didaktilisi oskusi õpilaste (sh HEV õpilaste) õpetamisel ja diferentseerimisel ning loovuse arendamisel;
 • Õpilasele eakohase, turvalise, positiivselt mõjuva ja arendava õpikeskkonna loomine klassiruumis ja organisatsiooni tasandil, mis toetab õpilase õpihimu ja õpioskusi, enesereflektsiooni ja loovat eneseväljendust.
 • Kooli juhtimises kasutatakse uuenduslikke ja innovaatilisi meetodeid. 
 • Suhtlemine erinevate huvigruppide vahel paraneb (õpetaja-õpetaja, õpilane-õpetaja, lapsevanem- õpetaja)
 • Rahvusvahelise koostöö arendamine, et luua õppijaile täiendavaid arenguvõimalusi. Huvi teiste Euroopa riikide, haridussüsteemide ja õppekorralduse vastu. 

“We are all special – inclusion and support to special needs students in and out of the classroom”, K.Zaletajev

Koolitus toimus kevadel 2022 Kreekas Ateenas. Koolituse korraldaja Europass Teacher Academy.
Kursus pakkus paremat arusaamist klassi dünaamikast, õpilaste heaolust, õppeedukusest ja perekonna kaasamisest. „Me kõik oleme erilised“ peegeldab suhtumist, mida õpetajad kasutavad klassides, et vältida erivajadustega õpilaste märgistamist, isoleeritust ja kiusamist. 
Kursusel anti osalejatele ülevaade peamistest hariduslikest ja käitumuslikest erivajadustest, intellektuaalsetest ja füüsilistest puuetest ja ka näiteks autismispektri häiretest. Osalejatele õpetati mitmeid praktilisi tegevusi, et ennetada erivajadustega laste isoleeritust ja kiusamist. Õpiti ka erinevaid lõõgastuse ja stressi leevendavaid võtteid, mida saab kasutada terve klassiga või ainult erivajadustega lastega. Kursusel keskenduti positiivsetele ja praktilistele strateegiatele, et muuta lihtsamaks vanemate ja terve klassiga suhtlemist. 

“Soft Skills and Emotional Intelligence for Teachers and Educational Staff”, A.Kikkas

Koolitus toimus 2021 suvel Tenerifel. Koolituse korraldaja Erasmus Learning Academy.
Koolituse käigus anti ülevaade pehmetest oskustest ja emotsionaalsest intelligentsusest:

2)  juhtimine ja meeskonnatöö

3)  efektiivne kommunikatsioon

4)  avalik esinemine

5)  konflikti juhtimine

Saadud teadmisi ja oskusi saab kasutada nii klassijuhataja kui aineõpetaja töös.

Mistahes aine ja kuitahes loogilise teema õpetamise eelduseks on auditooriumiga loodud usaldus ja kontakt. Kursusel jagati nippe, kuidas ära tunda nii positiivset kui ka negatiivset kehakeelt. Toodud näited ja harjutused olid praktilised. Mitteverbaalne kommunikatsioon on ääretult tähtis. Suhtlemisel kuulub tervelt 55% kehakeelele, 38% hääletoonile ja vaid 7% sõnadele. Kursusel selgitati, et konflikt ei olegi alati halb, vaid võib hoopis edasi viia. Õpetati, kuidas ära tunda ja vajadusel sõltuvalt olukorrast rakendada erinevaid suhtlusstiile: agressiivne, passiivne, passiivne-agressiivne, ennast kehtestav.

Emotsionaalne intelligentsus pole tähtis vaid inimestevahelistes suhetes, vaid see määrab kõik ülejäänu elus ja töös.

“Teaching in the moment: teacher as a performer on the classroom stage”, L.M.Peterson.

Koolitus toimus 2020 a jaanuaris Hispaanias, Sevillas. Koolituse korraldaja IDevelop Teacher Training.
Koolitusel anti teadmisi rühmade erinevast dünaamikast emotsionaalse ja loova kasvatuse koordineerimiseks. Õpiti tundma erinevaid hariduses kasutatavaid draama tehnikaid, kuidas arendada oma klassiruumis loovust, et õpilasi motiveerida. Anti teadmisi emotsionaalse juhtimise, aktiivse kuulamise, empaatia ja enesekehtestamise oskuste kohta.
Õpiti tunnetama kehakeele erinevaid aspekte. Arendati konfliktide lahendamise oskusi. Õpiti, kuidas parandada suhtlemisoskust ja suhete loomise protsessi õpilaste, õpetajate ja kogu haridusringkonna vahel. Õpetaja Lana-Maria pani oma kogemuse online raamatusse ja sellega saab tutvuda SIIN

“Effective Communication Strategies for Supportive Parent-Teacher Relations” , K.Koppel.

Koolitus toimus 2022 a. suvel Hollandis, Amsterdamis. Koolituse viis läbi Europass Teacher Academy.
Aegade muutudes on muutunud ka õpetamise, lastekasvatuse ning õpetajate ja vanemate vaheline suhtlusdünaamika. Kuid kuna need on õpilaste elu ja õppeedukuse toetamiseks üliolulised, on oluline, et ka õpetajad ajakohastaksid oma suutlikkust vanematega suhelda vastavalt kaasaegsetele standarditele.Koolitus õpetas tuvastama strateegiaid tõhusa suhtluse algatamiseks ja säilitamiseks õpilaste vanemate ja peredega. Koolituse käigus saadi ülevaade selle teema akrediteeritud teooriatest, kõige huvitavamatest juhtumiuuringutest. Millised eelised on vanemate ja pere kaasamisel lapse õppimisse. Tehti läbi rollimänge ja mängulisi tegevusi, et saada praktilisi kogemusi suhtlemistehnikate ja aktiivse kuulamise vallas. Lisaks vaadati kursusel läbi kultuuridevahelise suhtluse strateegiad, tutvuti, kuidas suhelda väga erineva kultuuritaustaga peredega. Samuti anti praktilisi teadmisi mitmete digitaalsete haridusplatvormide kohta, mis aitavad tõhustada vanemate ja õpetajate vahelist koostööd ning toetada õpilasi nende õppeprotsessis.

 “School leadership and educational innovation”, K.Fomotškin

Koolitus toimus 2022 a. kevadel Itaalias Paduas.
Koolitusel arutleti hariduse ja kooli juhtimise innovatsiooniga seotud võtmeküsimuste üle. Kuidas uuenduslike meetodite ja vahendite abil saab inspireerida koolide juhtimist ja innovatsiooni edendamist. Kujundati konkreetsed projektid koolijuhtimiseks ja haridusinnovatsiooniks. Edendati koostööd, partnerlust ja kogemuste ja ideede vahetust Euroopa koolide, õpetajate ja koolide spetsialistide vahel.

2018 – 2019

Projekti eesmärgid:

 • Toetada õpetaja professionaalset arengut.
 • Keeleoskuse parandamine.
 • Õpetamise kvaliteedi paranemine.

Õpetajatel on võimalus osaleda järgnevatel koolitustel:

“ICT as a tool for intercultural and media education”.
Omandatakse võtteid, kuidas õpetada läbi erinevate digikeskkondade  õppeaineid nii, et see oleks kaasaegse õppija vajadusi ja huve arvestav. Õpitakse tundma kaasaegseid digikeskkondi ja nende kasutamist.
Osaleb ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Anu-Liis Lauk.

“Laboratory of the senses: A Sensory Approach to a Meaningful Learning in Mathematics and Science”.
Kaasaegsed metoodilised võtted erinevate õppeainete õpetamiseks. Digikeskkondadega tutvumine ja kasutamine. Omandatakse oskus kuidas  erinevate meelte abil maailmapilti tunnetada. Kriitilise mõtlemise, loovuse, probleemide lahendamise ja rühmatöö arendamine igas ainetunnis igas vanuses õpilastega.
Osaleb klassiõpetaja Kati Kurig.

“CLIL for Secondary School Teachers”. Üld- ja valdkonnapädevuste arendamine läbi CLIL metoodika, kuidas sisupõhisele keeleõppele ülesehitatud ainetunnis tõhusamalt üles ehitada autentset vestlust,  mille eesmärgiks on peale keelstruktuuride arendamise ka kindlale eesmärgile suunatud sisupõhine arutelu, kuidas sisupõhise keeleõppe korral paremini koostööle suunatud tegevusi läbi viia. Oskus läbi keeletunni integreerida erinevaid õppeaineid.
Osaleb inglise keele õpetaja Taivi Õigus.

“Creative Activities & Motivating Materials for Teaching English at Secondary Level”.
Õpimotivatsiooni ja loomingulisuse arendamise võtted ainetundides. Omandatakse teadmisi metoodikast ja praktilisi oskusi õpilaste motivatsiooni tõstmiseks ning loomingulisusele kaasa aitamiseks. Lisaks on koolituse eesmärgiks arendada ja täiustada õpetajate keeleoskust ning luua pikaajalisi tutvusi teistest riikidest pärit inglise keele õpetajatega ning jagada kogemusi seoses õpimotivatsiooni ja loomingulisuse arendamisega
Osaleb inglise keele õpetaja Anna Judson

“Stress Management: How to prevent and manage work-related stress in schools”. Stressiolukordadega toimetulemise võtete omandamine. Kuidas ennetada stressi ja toime tulla stressiolukordades, parimate praktikate õppimine. Stressi dünaamika ja olemus, mõjud. Konkreetsetes stressiolukordades käitumine koolis – lapsevanem ja õpetaja,  kiusamisega seotud olukorrad. Erinevad harjutused õpilastega ja õpilastele.
Osaleb ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Merilin Tatter.

Koolituse blogi on kättesaadav siin

2017 – 2019

Hariduse andmine on muutuste teel ja järjest enam peame kaasas käima ühiskonnas toimuvaga. Selleks, et õpilasi motiveerida ja panna ainest huvituma, on vaja kasutada meetodeid, mis tänapäeva õpilast kõnetaksid.

Projekti eesmärgid:

 • Uued õpetamismeetodid ja -vahendid – õpetajatel on vajadus uute võtete ja metoodikate järele, et rohkem motiveerida ja ka inspireerida õpilasi.
 • Töötajate pädevuse tõstmine – vajadus suurendada IKT- vahendite kasutamist õppetundides
 • Euroopa dimensioon – huvi teiste Euroopa riikide, haridussüsteemide ja õppekorralduse vastu, edaspidine suhtlus ja võimalusel ka koostöö koolitusel osalenud Euroopa kolleegidega, Keeleoskus – paraneb õpetajate julgus suhelda võõrkeeles, osaleda rahvusvahelises koostöös teiste koolidega.
 • Õppekava – uued ideed õppekava ja õppetöö parendamiseks

Projektis osales kuus õpetajat:

 1. Sotsiaalainete õpetaja Anu-Liis Lauk „Digital learning using the paradigm of cultural heritage enviroment of Rhodes”, koolitus toimus Kreekas.
 2. Ühiskonnaõpetuse õpetaja Merilin Tatter „Education Outside the Classroom- Learning From Sites, Museums, Monuments and Nature”, koolitus toimus Küprosel
 3. Ajalooõpetaja Raigo Loide „Facing Diversity: Intercultural Classroom Managment” koolitus toimus Itaalias.
 4. Inglise keele õpetajad Taivi Õigus „ Social Media and Web Solutions for your Classroom” , koolitus toimus Itaalias.
 5. Tiia Müller, „British Culture for Teachers of English as a Foreign Language”, koolitus toimus Suur Britannias.
 6. Kehalise kasvatuse õpetaja Karin Vassil „Sportforum Mals 2017”, koolitus toimus Itaalias.

Koolituste käigus saadi teadmisi nii digivahendite kasutamisest õppetunnis kui õuesõppest, kehalise kasvatuse uutest võimalustest ja keeleõppest.
Koolituse blogi on kättesaadav siin

2019 – 2021

Projekt viidi läbi Erasmus+ toetuse abil.

Projektis osales kuus (Horvaatia, Kreeka, Itaalia, Küpros, Portugal ja Eesti. Projekt keskendus mitmesugustele sadamatele. Tänapäeval on sadamad muutunud üha modernsemaks, igal pool asendab plastik puitu, automatiseerimine põhjustab üha enam reostust. “P.O.R.T.S.” viitab nii reaalsele sadamale, majandusele, üliolulistele kaubanduskeskustele kui ka võimele silmitsi seista sellega seotud probleemidega. Kõik koolid tegelesid sadamatega oma linnade lähedal. Töö toimus rahvusvahelistes gruppides; vahetati oma kogemusi, ideid. P.O.R.T.S. peamine eesmärk oli motiveerida õpilasi tegelema keskkonnaküsimustega, pidades silmas konkreetset eesmärki: ideaalse 3D-sadama prototüübi “Nutikas ja roheline sadam” välja mõtlemine ja kujundamine, mis võtab arvesse nii ökosüsteemide kui sotsiaalmajanduslikke mõjusid ümbritsevale piirkonnale. Umbes 80 õpilast sai võimaluse reisida välismaale. Projekti tegevused integreeriti osalevate õpilaste õppekavasse (ajalugu, majandus, inglise keel, matemaatika, teadus, kunst, tehnoloogia).

Meie õpilased uurisid sadamaid, nende ajalugu ja traditsioone, tehnoloogia arengut, mitmesuguseid keskkonnanäitajaid, bioloogilist mitmekesisust ning kultuurilist ja sotsiaalmajanduslikku tegevust. Projekti käigus loodi projekti logo ja moto, 3D-prototüüp ja nutika ja rohelise sadama käsiraamat. Projekti kodulehekülg, kus jagati kõiki materjale ja tulemusi, video, mis sisaldab fotosid, videoid kohtumistest ja tegevustest. E-twinning keskkond, kus on teave, dokumendid, tulemused ja lingid.

Projekti ajaveeb avaldab uurimusi, loenguid, uuringuid, fotosid ja videoid, FB lehekülge kasutati info jagamiseks ja suhtlemiseks.

Projekti lõppedes on tõusnud õpilaste keskkonnateadlikkus. Projekt oli suunatud gümnaasiumiastme õpilastele. Osalesid 10. ja 11. klassi õpilased.

Portugal 23.- 29.10.2019

PORTS network and their economical role along history

Küpros 3.- 9.10.2021

Port operations and technology

Horvaatia 13.- 19.03.2022

Urban waste management

Kreeka 15.- 21.05. 2022

Our port is an ecosystem

Eesti 14.07- 20.07.2022

Productive activities and port utilization

Itaalia 24.07.- 30.07.2022

Our “Smart & Green Port”

https://dea.digar.ee/article/sakusonumid/2022/04/21/19

https://www.sakuvald.ee/documents/379795/33340166/SakuS%C3%B5numid-08-22_compressed.pdf/9b755d2a-bcfc-4439-95f8-a7a294dcfaf2

https://www.facebook.com/SakuGumnaasium

2019 – 2022

Projektis osalesid 14-16 aastased õpilased.

Osalevad riigid olid Hispaania, Tšehhi, Island, Leedu, Inglismaa ja Eesti.

Projekti eesmärk oli teadvustada õpilastes kui oluline kultuuri osa on käsitööoskused.

Käsitööliste tradistsiooniline tegevus ja oskused on osa sellest väärtuslikust Euroopa kultuuripärandist, mida peame kaitsma, edendama ja aitama kaasa nende edaspidisele ellujäämisele. Käsitöö on Euroopas oluline töökohtade loomise allikas, kuid paljud sellised töökohad on kadumas. 

Projekti käigus uurisime, missugused käsitööoskused on kadumas. Läbi uute tehnoloogiate püüame neid oskusi säilitada. Projekti käigus valmis virtuaalne käsitöömuuseum, kus kõik riigid on oma käsitööoskustega esindatud.

Projekti koduleht

Using ICT to preserve European craftmanship

https://www.sakuvald.ee/documents/379795/33340166/SakuS%C3%B5numid-05-22_veebi.pdf/1c1f5941-2b13-4e0a-8bf4-76632de52ae3

https://www.facebook.com/SakuGumnaasium

2015 – 2017

Projektis osalesid 14-16 aastased õpilased.

Osalenud riigid: Itaalia, Holland, Poola ja Eesti.

Projekti eesmärk oli uurida haridussüsteeme erinevates riikides. Selleks külastasid õpilased tunde, jälgisid õpilaste ja õpetajate tööd. Filmiti tunde ja analüüsiti neid koos mentoriga.

Projekti lõpuks tegid õpilased ettepanekuid, milline võiks olla ideaalne haridussüsteem.  

Läbi projektitöö paranes õpilaste keeleoskus, suurenes iseseisvus ja iseseisva töö oskus, meeskonnatööoskus, tutvuti kultuuride erinevuste ja eripäradega ja õpiti nendega arvestama.

2015 – 2018

Projekti lehekülg

Projekti osalevad riigid: Horvaatia, Ungari, Bulgaaria, Portugal, Tšehhi ja Eesti.

Projektis osalevad 16-18 aastased õpilased.

Projekti eesmärk:
Aru saada ja mõista kuidas meie tervis ja heaolu on mõjutatud erinevatest meid ümbritsevatest teguritest ja meist endist.

Projekti kestus kolm aastat:

Teemad:
2015. aastal – Tervihoid minevikus
2016/17. aastal – Kaasaegne tervishoid
2018. aastal – Tervise edendamine
Projekti tulemusena oskavad õpilased võrrelda oma eluviisi partnerriikide noorte omaga, hinnata oma tervist, teadvustada endale seoseid eluviisi ja tervise vahel, suhtuda positiivselt regulaarsesse füüsilisse tegevusse.