Erasmus+

2020 – 2021

Projekti eesmärgid: 

 • Töötajate professionaalsuse tõstmine. 
 • Suurendada digivahendite kasutamist õppetunnis -uute keskkondade kasutamine, õppevahendite loomine.
 • Suurendada võimekust kasutada innovaatilisi aktiivõppemeetodeid.
 • Valitud ainevaldkonnas teadmiste suurendamine – geograafia, kunstiõpetus, inglise keel.
 • Koolis kiusamisvastase tegutsemise tõhustamine. 

Õpirändeprojektis osaleb 5 õpetajat – ajaloo ja ühiskonnaõpetaja (gümnaasium), inglise keele õpetaja (gümnaasium ja põhikool), geograafia õpetaja (gümnaasium), klassiõpetaja (põhikool),  kunstiõpetuse ja kunstiajaloo õpetaja ( põhikool ja gümnaasium).

2019 – 2022

Projekti eesmärgid:

 • Koolis töötavad uuendusmeelsed ja pädevad õpetajad.
 • Suurendada töötajate oskusi ja pädevusi muutunud õpikäsituse rakendamisel õppija arengu toetamiseks 
 • Arendada õpetajate didaktilisi oskusi õpilaste (sh HEV õpilaste) õpetamisel ja diferentseerimisel ning loovuse arendamisel;
 • Õpilasele eakohase, turvalise, positiivselt mõjuva ja arendava õpikeskkonna loomine klassiruumis ja organisatsiooni tasandil, mis toetab õpilase õpihimu ja õpioskusi, enesereflektsiooni ja loovat eneseväljendust.
 • Kooli juhtimises kasutatakse uuenduslikke ja innovaatilisi meetodeid. 
 • Suhtlemine erinevate huvigruppide vahel paraneb (õpetaja-õpetaja, õpilane-õpetaja, lapsevanem- õpetaja)
 • Rahvusvahelise koostöö arendamine, et luua õppijaile täiendavaid arenguvõimalusi. Huvi teiste Euroopa riikide, haridussüsteemide ja õppekorralduse vastu. 

Koolitused on valitud lähtuvalt õpirändeprojekti eesmärkidest:

“We are all special – inclusion and support to special needs students in and out of the classroom” 
Kursus pakub paremat arusaamist klassi dünaamikast, õpilaste heaolust, õppeedukusest ja perekonna kaasamisest. „Me kõik oleme erilised“ peegeldab suhtumist, mida õpetajad kasutavad klassides, et vältida erivajadustega õpilaste märgistamist, isoleeritust ja kiusamist. 
Kursusel antakse osalejatele ülevaade peamistest hariduslikest ja käitumuslikest erivajadustest, intellektuaalsetest ja füüsilistest puuetest ja ka näiteks autismispektri häiretest. Osalejatele õpetatakse mitmeid praktilisi tegevusi, et ennetada erivajadustega laste isoleeritust ja kiusamist. Osalejad õpivad ka erinevaid lõõgastuse ja stressi leevendavaid võtteid, mida saab kasutada terve klassiga või ainult erivajadustega lastega. Kursusel keskendutakse ka positiivsetele ja praktilistele strateegiatele, et muuta lihtsamaks vanemate ja terve klassiga suhtlemist. 

“Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff”
Innovatiivsete meetodite rakendamine tõstab õppetegevuse efektiivsust. Meetodid eeldavad nii õpilaste kui ka õpetajate mugavustsoonist väljumist, kuid kokkuvõttes on võitjad mõlemad.
Põhiliselt õpetatavad meetodid on: 1) projektipõhine õpe – koolitusel jagatakse osalejatega võtmeküsimusi; 2) mitteformaalne haridus – kuidas ette valmistada, disainida ja ellu viia interaktiivsel moel; 3) kontekstipõhine õpe – põhiideed selles vallas; 4) õppimine väljaspool klassi – et arendada õpilaste personaalseid ja sotsiaalseid oskusi.
Koolituse läbinu on saanud teadmisi kaasaegsete ja reaalselt toimivate innovatiivsetest õpetamismeetoditest, loob rahvusvahelisi kontakte oma ala , pedagoogika professionaalidega. Osaleja on gümnaasiumi keemiaõpetaja, tegemist on keerulise õppeainega, kus on oluline pidevalt leida uusi meetodeid, kuidas viia õpilasteni ainealaseid teadmisi kõige efektiivsemal ja motiveerivamal moel.
Keemiaõpetaja Anna Kikkas

“Teaching in the moment: teacher as a performer on the classroom stage” 
Kursuse läbides saab osaleja teadmisi rühmade erinevast dünaamikast emotsionaalse ja loova kasvatuse koordineerimiseks.
Tunneb erinevaid hariduses kasutatavaid draama tehnikaid.
Teab kuidas arendada oma klassiruumis loovust, et õpilasi motiveerida.
Teadmisi emotsionaalse juhtimise kohta. 
Aktiivse kuulamise, empaatia ja enesekehtestamise oskused.
Õpitakse tunnetama kehakeele erinevaid aspekte. Keha kaudu õpitakse ära tundma tõrjutuse sümptomeid.
Arendatakse konfliktide lahendamise oskusi. 
Oskused, kuidas parandada suhtlemisoskust ja suhete loomise protsessi õpilaste, õpetajate ja kogu haridusringkonna vahel.

“Better communication in school” 
Teemad: Suhtlemisoskused, põlvkondade vaheline õpe, pedagoogika ja didaktika, lapsevanemate õpetamine
Omandatavad oskused:
Professionaalsed suhted. Professionaalsete piiride haldamine ja nende eelised. Sobivate piiride seadmine klassiruumis. Oma piiride seadmine õpetajana. Kommunikatsioonimeetodid klassiruumis. Viha kontroll. Käitumise peegeldamine. Tõhusa suhtlemise takistused. Isiku kehakeele lugemine. Aktiivne kuulamine. Klassiruumi kogu pildi mõistmine. Peegeldav kuulamine ja tunded. Küsimustüübid klassiruumis. Tähtsus klassiruumis suhtlemisel .Töö vanematega. Õpetajate partnerlus. Inimeste kohtlemine austusega. Isiku seisukoha kuulamine. Kultuuri arusaamatused. Madala ootusega vanemad. Suhtlemine noorte hooldajatega . Kommunikatsioonitehnikad ja oskused.

 “School leadership and educational innovation”
Koolituse läbivad teemad: 
1. Hariduse ja kooli juhtimise innovatsiooniga seotud võtmeküsimustest, 
2. Erinevate ja uuenduslike meetodite ja vahendite mõistmine, uurimine ja inspireerimine koolide juhtimise ja innovatsiooni edendamiseks
3. Kujundatakse konkreetsed projektid koolijuhtimiseks ja haridusinnovatsiooniks
4. Edendada koostööd, partnerlust ja kogemuste ja ideede vahetust Euroopa koolide, õpetajate ja koolide spetsialistide vahel.

2018 – 2019

Projekti eesmärgid:

 • Toetada õpetaja professionaalset arengut.
 • Keeleoskuse parandamine.
 • Õpetamise kvaliteedi paranemine.

Õpetajatel on võimalus osaleda järgnevatel koolitustel:

“ICT as a tool for intercultural and media education”.
Omandatakse võtteid, kuidas õpetada läbi erinevate digikeskkondade  õppeaineid nii, et see oleks kaasaegse õppija vajadusi ja huve arvestav. Õpitakse tundma kaasaegseid digikeskkondi ja nende kasutamist.
Osaleb ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Anu-Liis Lauk.

“Laboratory of the senses: A Sensory Approach to a Meaningful Learning in Mathematics and Science”.
Kaasaegsed metoodilised võtted erinevate õppeainete õpetamiseks. Digikeskkondadega tutvumine ja kasutamine. Omandatakse oskus kuidas  erinevate meelte abil maailmapilti tunnetada. Kriitilise mõtlemise, loovuse, probleemide lahendamise ja rühmatöö arendamine igas ainetunnis igas vanuses õpilastega.
Osaleb klassiõpetaja Kati Kurig.

“CLIL for Secondary School Teachers”. Üld- ja valdkonnapädevuste arendamine läbi CLIL metoodika, kuidas sisupõhisele keeleõppele ülesehitatud ainetunnis tõhusamalt üles ehitada autentset vestlust,  mille eesmärgiks on peale keelstruktuuride arendamise ka kindlale eesmärgile suunatud sisupõhine arutelu, kuidas sisupõhise keeleõppe korral paremini koostööle suunatud tegevusi läbi viia. Oskus läbi keeletunni integreerida erinevaid õppeaineid.
Osaleb inglise keele õpetaja Taivi Õigus.

“Creative Activities & Motivating Materials for Teaching English at Secondary Level”.
Õpimotivatsiooni ja loomingulisuse arendamise võtted ainetundides. Omandatakse teadmisi metoodikast ja praktilisi oskusi õpilaste motivatsiooni tõstmiseks ning loomingulisusele kaasa aitamiseks. Lisaks on koolituse eesmärgiks arendada ja täiustada õpetajate keeleoskust ning luua pikaajalisi tutvusi teistest riikidest pärit inglise keele õpetajatega ning jagada kogemusi seoses õpimotivatsiooni ja loomingulisuse arendamisega
Osaleb inglise keele õpetaja Anna Judson

“Stress Management: How to prevent and manage work-related stress in schools”. Stressiolukordadega toimetulemise võtete omandamine. Kuidas ennetada stressi ja toime tulla stressiolukordades, parimate praktikate õppimine. Stressi dünaamika ja olemus, mõjud. Konkreetsetes stressiolukordades käitumine koolis – lapsevanem ja õpetaja,  kiusamisega seotud olukorrad. Erinevad harjutused õpilastega ja õpilastele.
Osaleb ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Merilin Tatter.

Koolituse blogi on kättesaadav siin

2017 – 2019

Hariduse andmine on muutuste teel ja järjest enam peame kaasas käima ühiskonnas toimuvaga. Selleks, et õpilasi motiveerida ja panna ainest huvituma, on vaja kasutada meetodeid, mis tänapäeva õpilast kõnetaksid.

Projekti eesmärgid:

 • Uued õpetamismeetodid ja -vahendid – õpetajatel on vajadus uute võtete ja metoodikate järele, et rohkem motiveerida ja ka inspireerida õpilasi.
 • Töötajate pädevuse tõstmine – vajadus suurendada IKT- vahendite kasutamist õppetundides
 • Euroopa dimensioon – huvi teiste Euroopa riikide, haridussüsteemide ja õppekorralduse vastu, edaspidine suhtlus ja võimalusel ka koostöö koolitusel osalenud Euroopa kolleegidega, Keeleoskus – paraneb õpetajate julgus suhelda võõrkeeles, osaleda rahvusvahelises koostöös teiste koolidega.
 • Õppekava – uued ideed õppekava ja õppetöö parendamiseks

Projektis osales kuus õpetajat:

 1. Sotsiaalainete õpetaja Anu-Liis Lauk „Digital learning using the paradigm of cultural heritage enviroment of Rhodes”, koolitus toimus Kreekas.
 2. Ühiskonnaõpetuse õpetaja Merilin Tatter „Education Outside the Classroom- Learning From Sites, Museums, Monuments and Nature”, koolitus toimus Küprosel
 3. Ajalooõpetaja Raigo Loide „Facing Diversity: Intercultural Classroom Managment” koolitus toimus Itaalias.
 4. Inglise keele õpetajad Taivi Õigus „ Social Media and Web Solutions for your Classroom” , koolitus toimus Itaalias.
 5. Tiia Müller, „British Culture for Teachers of English as a Foreign Language”, koolitus toimus Suur Britannias.
 6. Kehalise kasvatuse õpetaja Karin Vassil „Sportforum Mals 2017”, koolitus toimus Itaalias.

Koolituste käigus saadi teadmisi nii digivahendite kasutamisest õppetunnis kui õuesõppest, kehalise kasvatuse uutest võimalustest ja keeleõppest.
Koolituse blogi on kättesaadav siin

2019 – 2021

Osalejad on 6 Euroopa riiki (Horvaatia, Kreeka, Itaalia, Küpros, Portugal ja Eesti). Projekt keskendub mitmesugustele sadamatele. Tänapäeval on sadamad muutunud üha modernsemaks, igal pool asendab plastik puitu, automatiseerimine põhjustab üha enam reostust. “P.O.R.T.S.” viitab nii reaalsele sadamale, majandusele, üliolulistele kaubanduskeskustele kui ka võimele silmitsi seista sellega seotud probleemidega. Kõik koolid tegelevad sadamatega oma linnade lähedal. Töö toimub rahvusvahelistes gruppides; vahetatakse oma kogemusi, ideid. P.O.R.T.S. peamine eesmärk on motiveerida õpilasi tegelema keskkonnaküsimustega, pidades silmas konkreetset eesmärki: ideaalse 3D-sadama prototüübi “Nutikas ja roheline sadam” välja mõtlemine ja kujundamine, mis võtab arvesse nii ökosüsteemide kui sotsiaalmajanduslikke mõjusid ümbritsevale piirkonnale. Umbes 80 õpilast reisib välismaale. Projekti tegevused integreeritakse osalevate õpilaste õppekavasse (ajalugu, majandus, inglise keel, matemaatika, teadus, kunst, tehnoloogia).

Meie õpilased uurivad sadamaid, nende ajalugu ja traditsioone, tehnoloogia arengut, mitmesuguseid keskkonnanäitajaid, bioloogilist mitmekesisust ning kultuurilist ja sotsiaalmajanduslikku tegevust. Projekti käigus luuakse: -projekti logo ja moto – 3D-prototüüp ja nutika ja rohelise sadama käsiraamat -Projekti veebisait, kus jagatakse kõiki materjale ja tulemusi – video, mis sisaldab fotosid, videoid kohtumistest ja tegevustest -E-twinning keskkond, kus on teave, dokumendid, tulemused ja lingid

Projekti ajaveeb avaldab uurimusi, loenguid, uuringuid, fotosid ja videoid -FB lehekülg suhtluseks Projekti lõppedes on tõusnud õpilaste keskkonnateadlikkus. Projekt on suunatud gümnaasiumiastme õpilastele. Osalevad 10. ja 11. klassi õpilased.

2019 – 2022

Projektis osalevad 14-16 aastased õpilased.

Osalevad riigid on Hispaania, Tšehhi, Island, Leedu, Inglismaa ja Eesti.

Projekti eesmärk on teadvustada õpilastes kui oluline kultuuri osa on käsitööoskused.

Käsitööliste tradistsiooniline tegevus ja oskused on osa sellest väärtuslikust Euroopa kultuuripärandist, mida peame kaitsma, edendama ja aitama kaasa nende edaspidisele ellujäämisele. Käsitöö on Euroopas oluline töökohtade loomise allikas, kuid paljud sellised töökohad on kadumas. 

Projekti käigus uurime, missugused käsitööoskused on kadumas. Läbi uute tehnoloogiate püüame neid oskusi säilitada. Projekti käigus valmib virtuaalne käsitöömuuseum, kus kõik riigid on oma käsitööoskustega esindatud.

Projekti koduleht

Using ICT to preserve European craftmanship

2015 – 2017

Projektis osalesid 14-16 aastased õpilased.

Osalenud riigid: Itaalia, Holland, Poola ja Eesti.

Projekti eesmärk oli uurida haridussüsteeme erinevates riikides. Selleks külastasid õpilased tunde, jälgisid õpilaste ja õpetajate tööd. Filmiti tunde ja analüüsiti neid koos mentoriga.

Projekti lõpuks tegid õpilased ettepanekuid, milline võiks olla ideaalne haridussüsteem.  

Läbi projektitöö paranes õpilaste keeleoskus, suurenes iseseisvus ja iseseisva töö oskus, meeskonnatööoskus, tutvuti kultuuride erinevuste ja eripäradega ja õpiti nendega arvestama.

2015 – 2018

Projekti lehekülg

Projekti osalevad riigid: Horvaatia, Ungari, Bulgaaria, Portugal, Tšehhi ja Eesti.

Projektis osalevad 16-18 aastased õpilased.

Projekti eesmärk:
Aru saada ja mõista kuidas meie tervis ja heaolu on mõjutatud erinevatest meid ümbritsevatest teguritest ja meist endist.

Projekti kestus kolm aastat:

Teemad:
2015. aastal – Tervihoid minevikus
2016/17. aastal – Kaasaegne tervishoid
2018. aastal – Tervise edendamine
Projekti tulemusena oskavad õpilased võrrelda oma eluviisi partnerriikide noorte omaga, hinnata oma tervist, teadvustada endale seoseid eluviisi ja tervise vahel, suhtuda positiivselt regulaarsesse füüsilisse tegevusse.