VEPA Käitumisoskuste Mäng

VEPA metoodika

VEPA metoodika on tõenduspõhine ennetustegevus, mida kasutatakse meie koolis 2020/2021 õppeaastast. VEPA on kasutatav algklassides tavapärase õppetöö osana ja metoodika aitab õpetajal lihtsate ning mänguliste klassijuhtimistehnikatega luua toetavat õpikeskkonda ja arendada laste enesejuhtimise- ja sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. Enesejuhtimine hõlmab endas keskendumist, sujuvat tähelepanu ümberlülitamist, toimetulekut tugevate tunnetega ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. VEPA puhul on suur rõhk koostööl, üksteise märkamisel ja tunnustamisel, mis toetab laste sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi ning enesehinnangut.

Tunnis kasutatavad VEPA-elemendid aitavad näiteks õpetajal kiiresti saada kõikide õpilaste tähelepanu (vahendiks suupill ja käemärgid), kaasata neid tegevusse (vahendiks nimepulgad), säästa aega õppimiseks ja mängimiseks (kasutades taimerit), ennetada ebasobiva käitumise ilminguid (VEPA-hääled, VEPA-käed ja -jalad, Sobib!/Ei sobi!-kaardid), soodustada sotsiaalsete oskuste arengut ning tagada psühholoogilist turvalisust (luuakse VEPA-visioon ehk ühised klassikokkulepped). Lapsed õpivad märkama ja tunnustama positiivset käitumist (jagatakse tunnustust ehk kiidusid), harjutama üheskoos pingutamist eesmärgi nimel, võtma suuremat vastutust (VEPA-ametid). Eesmärgi saavutamist aitavad tähistada ja õppetööd vaheldusrikkamaks muuta lustlikud liikumist pakkuvad memme vigurid.

Tuginedes uuringutele, sh Eestis läbi viidud mõju-uuringule, oli VEPA metoodikat kasutanud klasside õpilastel vähem vaimse tervise probleeme, võrreldes metoodikat mitte kasutavate klasside õpilastega. Lisaks vähendab VEPA tulevikus ka õpilaste riskikäitumist (sh alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamist ning riskeerivat seksuaalkäitumist). Meie kooli jaoks on oluline VEPA metoodika ennetav ja pikaajaline mõju. VEPA tugevdab laste vaimset tervist, toetab sõbralikke suhteid klassis, muudab paremaks õpetaja kontakti lastega, suurendab turvalist käitumist ja aitab kasutada tunni aega kõige tõhusamalt.

Meie koolis kasutavad VEPA metoodikat õpetajad Kati Tuulis, Pirje Kivestu, Ketter Heinmaa, Birgit Väljamäe, Inga Maasi, Marje Kaselaid, Kätlin Sarik, Maarja Kändmaa, Erle Mehine, Anastassia Igonina, Eda Ots ja Aivi Tomson. 2023/2024 õppeaastal osalevad väljaõppes õpetajad Kaire Loonurm, Mari Teder, Kristi Svilberg, Kadri Pihelo, Kaisa Kungus ja Kaire Kulbin. VEPA lühikoolituse on läbinud õppejuhid Piret Sahva ja Kristi Villand, tugisüsteemi juht Riin Fingling, sotsiaalpedagoogid Marju Telliskivi ja Marttina Kallaste ning koolijuht Keit Fomotškin. VEPA koolisisesteks mentoriteks Saku Gümnaasiumis on Kati Tuulis, Inga Maasi ja Pirje Kivestu.

Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul kolmepäevase koolituse ning on jooksvalt toetatud VEPA koolisisese mentori poolt. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes. Kui õpetaja valdab VEPA metoodikat, siis ta võib seda rakendada veel mitme aasta jooksul, et pakkuda tuge erinevatele lastele ja luua oma klassis turvalist, sõbralikku ja õppimisele orienteeritud õhkkonda.

Saku Gümnaasiumi jaoks on väga oluline VEPA metoodikat kasutavate õpetajate kogukonna laiendamine. Õpetajad teavad, et lapsed vajavad rahu, turvalisust, tervist ja õnne ning seda, et nende klassis oleks veel parem olla. Kõike seda toetab VEPA metoodika. Lastele meeldivad VEPA elementidest kõige rohkem memmevigurid, kiidud, taimer, käemärgid, suupill ja nimepulgad. Ka väljaspool VEPA klasse on paljud õpetajad kasutusele võtnud kiidud ja nimepulgad. Oleme märganud, et järjepidev VEPA metoodika kasutamine aitab tõhusalt kaasa õpilase sotsiaalsele arengule. VEPA toetab eneseregulatsiooni oskuse kujunemist, negatiivsete suhete ärahoidmist ja seatud eesmärkide saavutamist. Üks Saku Gümnaasiumi põhiväärtustest on meeldiv õpikkeskkond ja kooli visioon on kujundada elutervet ning lugupidavat keskkonda, kus isiksusel on võimalik mitmekülgselt areneda. Seetõttu on VEPA käitumisoskuste mängu metoodika rakendamine tõhus töövahend, mis aitab kujundada õnnelikku ja rõõmsat koolikeskkonda. Lapsevanemad on andnud teada, et VEPA metoodika on aidanud kaasa käitumise ja suhete paranemisele klassikaaslaste vahel, õpetanud lapsi üksteises märkama headust ja väärtustama viisakat käitumist ka väljaspool klassiruumi.

VEPA metoodika haldaja Eestis on Tervise Arengu Instituut. Rohkem informatsiooni VEPA metoodika kohta leiate VEPA kodulehelt ja Facebooki lehelt. Kuidas lapsevanemana kodus kasutada VEPA-elemente, et positiivset mõju veelgi tugevdada, saab lugeda vanemaraamatust VEPA kodu.