Tartu Forseliuse Kooli õpetajad käisid tunde vaatlemas

22. mail külastasid Saku Gümnaasiumi Tartu Forseliuse Kooli 8 õpetajat ja õppejuht. Eesmärgiga vaadelda meie kooli tunde ja anda tagasisidet, kuidas meil läheb Saku Gümnaasiumi arengukavast lähtuva põhieesmärgi – õpilase enesejuhtmine on paranenud toetava keskkonna loomise ja enesejuhtmise oskuste teadliku arendamise kaudu – rakendamisega. Tunnivaatluste fookuses oli õpistrateegiate kasutamine tundide läbiviimisel. Kokku viidi läbi 21 tunnivaatlust.

Kõik vaatlejad tõid välja, et igas tunnis kasutati vähemalt ühte (enamasti mitut) õpistrateegiat. Neist enam märgati meenutamist ja seostamist ning lisaks koostöist õppimist (nt eri laadi grupitööd). Tihti märkas vaatleja enam strateegiaid, kui õpetaja ise teadlikult kasutas. Väga rõõmustav oli kuulda, et õpistarteegiate kasutamist oli kõikides vaadeldud tundides läbivalt märgata. Imetore oli ka Tartu Forseliuse Kooli õpetajate poolt kuulda, et meie meeskonnas oli väga mitmeid õpetajaid, kes juba ka strateegiate kasutamist õpilastele tunni käigus täiendavalt selgitasid ning ka neid, kes kaasasid õpilasi aruteludesse. Rõõm on tõdeda, et meie meeskonnas on väga tugev oskus ja kogemus juba olemas, et õpistrateegiate teemaga uuel õppeaastal järgmine arengusamm ette võtta.

Lisaks strateegiate temaatikale toodi välja palju positiivseid märkamisi:

  • tundides kasutati mitmekesiseid meetodeid sh aktiivseid meetodeid;
  • märgati erinevate õppeainetega lõimimist ja seostamist päriseluga;
  • õpetajatel on hea suhe oma klassiga ja tajuti turvalist ning toetavat õhkkonda klassiruumis;
  • VEPA Käitumisoskuste mängu kasutatati tundides loomulikult ja sisukalt;
  • tegeleti oskuslikult ka õpiuskumustega temaatikaga (eriti II kooliastmes);
  • õpilaste julgustamine ja tunnustamine oli tundides rõõmustavalt sage;
  • vaadeldud tunnid olid väga oskuslikult ülesehitatud ning isegi kui tunnis kõike ei jõutud, siis mindi sujuvalt üle kokkuvõtvasse etappi, mitte lihtsalt ei lõpetatud tundi.

Oleme tänulikud meie kooli õpetajatele, kes võtsid tunnivaatlejad avatud südamega enda tundidesse. Suur tänu ka meie mentorkoolile Tartu Forseliuse Koolile, et olete meile toeks ja abiks ennastjuhtivat õppijat kujundava kooli suunas liikumisel. Jätkame koostööd juba uuel õppeaastal.