Saku Gümnaasium on ametlik UNESCO ühendkoolide võrgustiku liige

Kirjutanud õpetaja Taivi Õigus

UNESCO ühendkoolide võrgustik (Associated Schools Project network) sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkoolid hoiavad au sees UNESCO ja ÜRO põhikirjade keskseid väärtusi ja põhimõtteid.

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tööd koordineerib MTÜ Mondo koostöös SA Tartu Keskkonnahariduse Keskusega.

Osalemine võrgustikus toetab haridusasutust kvaliteetse hariduse andmisel, pakub võimalusi koostööks, oma tegevuste tutvustamiseks ja uute kontaktide loomiseks. Eesti võrgustiku liikmeid tunnustatakse, neile pakutakse tasuta täiendkoolitusi, õppematerjale, nõu ja tuge võrgustiku tööga seotud projektide elluviimisel ning võimalusi osaleda riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel.

2021. aasta septembris asusin Saku Gümnaasiumis koordineerima UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti tööd. Alustasime kandidaatkoolina, eesmärgiga oma koolis käsitleda, väärtustada ja edendada UNESCO maailmahariduse suundasid, põhimõtteid, veendumusi ja väärtusi. Sihiks sai pöörata tähelepanu globaalsete probleemide teadvustamisele, vastutustundliku maailmakodaniku kujundamisele ning kestliku ja säästva arengu toetamiseks oluliste teadmiste ja oskuste omandamisele. Mitte vähem oluliseks ei saa pidada kaasava ja mõjusa õpikeskkonna tagamist, võimalust suhtluseks ja koostööks teiste haridusasutustega. Samuti mitmekülgsete, uuenduslike, loovust toetavate ja aktiivõppemeetodite kasutamist. Liitumine võrgustikuga annab võimaluse muuta tavapärane õppetöö erinevates kooliastmetes mitmekesisemaks ja huvitavamaks ning korraldada kooliastmeid läbivat ainetevahelist ja teemakeskset lõimingut.

2021/22 õppeasatal jõudsime tähistada mitmeid ÜRO ja rahvusvahelisi tähtpäevi: õpetajate päev, vaimse tervise päev, ostuvaba päev, inimõiguste- ja kodanikupäev, maa- ja veepäev ning mitmekesisuse päev. Mitme rahvusvahelise tähtpäeva tegevused olid hajutatud pikema ajaperioodi peale. Suurima õnnestumisena toimusid keskkonnapäevad aprillis 2022 ja selle raames ka õpilaskonverents”Our Changing World”.

Algava õppeaasta suurimaks väljakutseks saab olema maailmahariduse nädal aprillis 2023, ent ka Euroopa keeltepäeva ja Euroopa päeva korraldamine.