Huviringides osalemine lihtsustatud karantiini korral alates 24.09.2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt 24.09.2021 kehtestatud korralduse nr 212 punktis 4 sätestatud alapunktidele 8 ja 9 võivad lihtsustatud karantiini määratud Covid-19 haigega kokku puutunud ja haigustunnusteta lapsed osaleda lisaks õppe- ja kasvatustööle ka samas haridusasutuses toimuvast huviharidusest ja -tegevusest. Seda juhul kui seal osalevad ainult sama haridusasutuse lapsed. Vt korraldust https://www.riigiteataja.ee/akt/324092021005?leiaKehtiv. Saku Gümnaasiumis käsitleme lihtsustatud karantiini juhtumite puhul selliste huviringidena kooli veebilehel väljatoodud huviringe. Vt täpsemalt https://saku.edu.ee/uudised/huviringid.

Kooli avatuna hoidmise ja kontaktõppe säilimise huvides on tervikuna kõige olulisem see, et mis tahes haigustunnustega või haigeks jäänud laps püsib ja õpib kodus. Seni on see meie ühise pingutuse tulemusena üsna hästi õnnestunud. Täname kõiki mõistva suhtumise ja panuse eest kooli avatuna hoidmisel!