VEPA Käitumisoskuste Mäng Saku Gümnaasiumis

Alates 2020/2021 õppeaastast rakendatakse meie koolis VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodikat,
mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste
arengule. Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat õpetajad Kati Tuulis, Pirje Kivestu, Marko Jääger,
Ketter Heinmaa, Birgit Väljamäe ja Inga Maasi. Käesoleval õppeaastal alustasid VEPA koolituse
läbimist õpetajad Marje Kaselaid, Kätlin Sarik, Maarja Kändmaa, Erle Mehine, Anastassia Igonina ja
Eda Ots.


VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game) ja mille mõju lapse
käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis rakendatakse VEPA metoodikat alates
2014/2015.õppeaastast. VEPA metoodika koolituse on läbinud rohkem kui 800 õpetajat enam kui
120 koolist üle Eesti.


VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele
eneseregulatsiooni. Eneseregulatsioon on oskuste kogum, mis hõlmab keskendumist, tähelepanu
ümberlülitamist, paindlikkust, püsivust, toimetulekut tugevate tunnetega ja oma käitumise
kohandamist vastavalt olukorrale. VEPA puhul on suur rõhk pandud ka tunnustamisele ja üksteise
märkamisele, mis toetab laste sotsiaalset ja emotsionaalset kompetentsi.


2016-2018 aastatel Eestis läbiviidud VEPA metoodika mõju-uuring on tõestanud, et VEPA
rakendamine vähendab käitumisprobleeme klassis ja parendab laste hakkamasaamist tunnis.
Rohkem infot VEPA mõju-uuringu kohta leiab Tervise Arengu Instituudi nooremteaduri Karin
Streimanni esinemisest
.


Arenenud eneseregulatsioon ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused omavad suurt mõju inimese
käekäigule ja heaolule. Uuringutega on tõestatud, et VEPA rakendamine algklassides aitab ennetada
sõltuvuste teket, koolist väljalangemist ja agressiivset käitumist noorte seas. Meie kooli jaoks on väga
oluline VEPA metoodika tõhus ennetav mõju.


Õpetajad teavad, et lapsed vajavad rahu, turvalisust, tervist ja õnne ning seda, et nende klassis oleks
veel parem olla. Kõike seda toetab VEPA metoodika. Lastele meeldivad VEPA elementidest kõige
rohkem memmevigurid, kiidud, taimer, käemärgid, suupill ja nimepulgad. Ka väljaspool VEPA klassi
on paljud õpetajad kasutusele võtnud kiidud ja nimepulgad. Oleme märganud, et järjepidev VEPA
metoodika kasutamine aitab tõhusalt kaasa õpilase sotsiaalsele arengule. VEPA toetab
eneseregulatsiooni oskuse kujunemist, negatiivsete suhete ärahoidmist ja seatud eesmärkide
saavutamist. Üks Saku Gümnaasiumi põhiväärtustest on meeldiv õpikkeskkond ja kooli visioon on
kujundada elutervet ning lugupidavat keskkonda, kus isiksusel on võimalik mitmekülgselt areneda.
Seetõttu on VEPA käitumisoskuste mängu metoodika rakendamine tõhus töövahend, mis aitab
kujundada õnnelikku ja rõõmsat koolikeskkonda. Lapsevanemad on andnud teada, et VEPA
metoodika on aidanud kaasa käitumise ja suhete paranemisele klassikaaslaste vahel, õpetanud lapsi
üksteises märkama headust ja väärtustama viisakat käitumist ka väljaspool klassiruumi.


Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul kolmepäevase koolituse ning saavad
jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat
vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes. Kui õpetaja
valdab VEPA metoodikat, siis ta võib seda rakendada veel mitme aasta jooksul, et pakkuda tuge
erinevatele lastele ja luua oma klassis turvalist, sõbralikku ja õppimisele orienteeritud õhkkonda.
Meie kooli kogenud VEPA õpetajad ja sel õppeaastal ka alustavate VEPA õpetajate mentorid on Kati
Tuulis ja Pirje Kivestu.

Rohkem informatsiooni VEPA metoodika kohta leiate VEPA kodulehelt ja Facebooki lehelt.
Lapsevanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu.