Vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi

Dokumendid, mis tuleb esitada, on järgmised:
  1. avaldus I klassi astumiseks (ankeet);
  2. õpilase isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitunnistuse koopia;
  3. vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  4. tervisekaart (väljastab perearst - võib esitada hiljem);
  5. koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus - võib esitada hiljem).