Õppetöö korraldus gümnaasiumiosas

Valikained gümnaasiumiosas

Saku Gümnaasiumi õpilastel on lisaks kohustuslikele õppeainetele võimalik õppida erinevaid valikaineid.


Valikkursuste pakkumisel on arvestatud õpilaste soove ja kooli võimalusi ning valikainete loend võib õppeaastati olla erinev. Iga õppeaasta märtsis avaldatakse kooli kodulehel järgmise õppeaasta valikainete teatmikud.

Gümnaasiumiastme õpilastel tuleb lisaks õppeplaani kuuluvatele riiklikult kohustuslikele ja  kooli poolt määratud õppesuundi kujundavatele kursustele juurde võtta valikaineid arvestusega, et gümnaasiumi jooksul läbitakse vähemalt 96 kursust. Soovituslik on igal õppeaastal läbida vähemalt 32 kursust.

Gümnasistidel on võimalik valikainetena:

  • õppida TÜ Teaduskooli, TLÜ Õpilasakadeemia ja TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli kursustel;
  • õppida muusikat või kunsti koolitusluba omavas asutuses;
  • regulaarselt võistlusspordiga tegelevatel õpilastel arvestada treeningutel ja võistlustel osalemist.

Kooliväliste valikainete valimise põhimõtted on kirjeldatud Saku Gümnaasiumi õppekava 3.osas p.2.3.7.

Esmased otsused järgmise õppeaasta valiainete osas tuleb 10. ja 11.klasside õpilastel teha maikuu lõpuks (valikained teatatakse klassijuhatajale) ning uued 10.klassi kandideerijad teatavad oma valikained koos gümnaasiumi sisseastumistaotlusega.

 

Gümnaasiumi valikained ja nende tutvustus 2019/20 õa

 

 

Valikkursuste pakkumisel on arvestatud õpilaste soove ja kooli võimalusi ning valikainete loend võib õppeaastati olla erinev. Iga õppeaasta märtsis avaldatakse kooli kodulehel järgmise õppeaasta valikainete teatmikud.

Gümnaasiumiastme õpilastel tuleb lisaks õppeplaani kuuluvatele riiklikult kohustuslikele ja  kooli poolt määratud õppesuundi kujundavatele kursustele juurde võtta valikaineid arvestusega, et gümnaasiumi jooksul läbitakse vähemalt 96 kursust. Soovituslik on igal õppeaastal läbida vähemalt 32 kursust.

Gümnasistidel on võimalik valikainetena:


  • õppida TÜ Teaduskooli, TLÜ Õpilasakadeemia ja TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli kursustel;
  • õppida muusikat või kunsti koolitusluba omavas asutuses;
  • regulaarselt võistlusspordiga tegelevatel õpilastel arvestada treeningutel ja võistlustel osalemist.

Kooliväliste valikainete valimise põhimõtted on kirjeldatud Saku Gümnaasiumi õppekava 3.osas p.2.3.7.

Esmased otsused järgmise õppeaasta valiainete osas tuleb 10. ja 11.klasside õpilastel teha maikuu lõpuks (valikained teatatakse klassijuhatajale) ning uued 10.klassi kandideerijad teatavad oma valikained koos gümnaasiumi sisseastumistaotlusega.

 

Gümnaasiumi valikained ja nende tutvustus 2019/20 õa