Õppetöö

Valikained

Saku Gümnaasiumi õpilastel on lisaks kohustuslikele õppeainetele võimalik õppida erinevaid valikaineid.
Valikkursuste pakkumisel on arvestatud õpilaste soove ja kooli võimalusi ning valikainete loend võib õppeaastati olla pisut erinev. Iga õppeaasta märtsis avaldatakse kooli kodulehel järgmise õppeaasta valikainete teatmikud.
 
Põhikooli õpilastel on valikainetena võimalik valida koorilaulu (mudilaskoor, lastekoor, poistekoor), pillimängu, matemaatikat, inglise keelt, ettevõtlusõpet. 3., 4., 6. ja 8.klassi õpilased teatavad oma järgmise õppeaasta valikaine  (välja arvatud koorilaul) klassijuhatajale igal õppeaastal mai lõpuks.
 
Gümnaasiumiastme õpilastel tuleb lisaks õppeplaani kuuluvatele riiklikult kohustuslikele ja  kooli poolt määratud õppesuundi kujundavatele kursustele juurde võtta valikaineid arvestusega, et õppeaasta jooksul läbitakse  vähemalt 32 kursust.
Gümnasistidel on võimalik valikainetena õppida ka TÜ Teaduskooli, TLÜ Õpilasakadeemia ja TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli kursustel. (Saku Gümnaasiumi õppekava 1.osa p. 2.6 )
Esmased otsused järgmise õppeaasta valiainete osas tuleb 10. ja 11.klasside õpilastel teha maikuu lõpuks (valikained teatatakse klassijuhatajale) ning uued 10.klassi kandideerijad teatavad oma valikained koos gümnaasiumi sisseastumistaotlusega.