Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd

Klassikursuse lõpetamiseks sooritavad 8. 10. ja 11.klasside õpilased üleminekueksamid.
Üleminekueksamid toimuvad õppeperioodi viimasel nädalal.
2018/19 õppeaastal toimuvad üleminekueksamid 4.juunil 2019.a.
 
8.klassi õpilased saavad üleminekueksami aineks valida ühe õppenõukogu poole kinnitatud kolmest ainest. 2018/19 õ-a 8.klassi üleminekueksami aineteks kinnitas õppenõukogu matemaatika, bioloogia ja inglise keele.
Õpilane otsustab 1.märtsiks, mis aines ta üleminekueksami sooritab ning valikutest teatatakse klassijuhatajale.
 
Gümnaasiumiastmes toimuvad üleminekueksamid vastavalt õppesuundadele. 
10.klassis on kohustuslik eksam reaalsuunas füüsika, humanitaarsuunas inglise keel ja majandussuunas vene keel.
11.klassis on kohustuslik eksam reaalsuunas matemaatika, humanitaarsuunas inglise keel ja majandussuunas eesti keel. 
 
Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal
Vastu võetud 17.05.2018 nr 17
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.
 
§ 1. Riigieksamite vormid ja ajad
(1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2019. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2019. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.
 
§ 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.
Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad“, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul.
Põhikooli lõpetamiseks sooritavad 9.klassi õpilased ühtsete materjalidega eksamid eesti keeles ja matemaatikas ning ühe eksami omal valikul.
Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad abituriendid eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid või võõrkeele riigieksamiga võrdsustatud rahvusvahelise keeletesti / eksami,  gümnaasiumi koolilõpueksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö.
Gümnaasiumi riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite ajad ning põhikooli valieksami ained kinnitatakse igaks õppeaastaks haridus- ja teadusministri määrusega.
 
§ 4. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
(1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.
(2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.
(3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.
(4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.