Vastuvõtt

Õppesuunad

Alates 2014/15 õppeaastast on Saku Gümnaasiumi 10. – 12.klassis  võimalik õppida kolmes õppesuunas – reaalsuund, humanitaarsuund ja majandussuund. Õppesuunad avatakse 10.klassis vastavalt õpilaskandidaatide soovile ja arvule.

  • Reaalsuunas õpetatakse matemaatika laia kursust ning lisaks riikliku õppekava kohustuslikele kursustele 9 kursust loodusaineid (füüsika, keemia, informaatikaõpetus, joonestamine), 3 kursust matemaatika ülesannete praktikumi, 4 kursust inglise keelt, 3 kursust tekstiõpetust ja 1 kursus uurimistöö aluseid. Valikainetena on õpilastel võimlik õppida majandus- ja ettevõtlusõpet, saksa keelt, usundiõpetust, riigikaitset, soome keelt, kodundust, liiklusõpetust, koorilaulu ning täiendavaid kursusi inglise keeles, vene keeles, füüsikas, keemias, informaatikaõpetuses ja kehalises kasvatuses. 
  • Humanitaarsuunas õpetatakse lisaks riikliku õppekava kohustuslikele kursustele 7 kurust inglise keelt, 3 kursust kirjandust, 3 kursust sotsiaalaineid (ajalugu, filosoofia), 3 kursust tekstiõpetust, 3 kursust matemaatika ülesannete praktikumi, 1 kursus informaatikaõpetust, 1 kursus kunsti ja 1 kursus uurimistöö aluseid. Valikainetena on õpilastel võimlik õppida saksa keelt, usundiõpetust, riigikaitset, soome keelt, kodundust, liiklusõpetust, koorilaulu ning täiendavaid kursusi inglise keeles, kirjanduses, vene keeles, informaatikaõpetuses ja kehalises kasvatuses. Humanitaarsuuna õpilastel on kohustuslik matemaatika kitsas kursus, kuid on võimalik valida ka laia matemaatika kursus.  2018/19 õppeaastal alustab 10.klassi humanitaarsuund muudetud õppeplaaniga: väheneb kohustuslike ajaloo ja kirjanduse kursuste arv, lisanduvad kolmas võõrkeel (saksa keel), kursused „Draama ja teater“, „Kirjandus ja film“ ning üks kursus informaatikaõpetust  (multimeedia).  
  • Majandussuunas õpetatakse lisaks riikliku õppekava kohustuslikele kursustele 4 kursust majandus- ja ettevõtlusõpet, 4 kursust tehnoloogiaõpetust, 3 kursust tekstiõpetust, 4 kursust inglise keelt, 3 kursust matemaatika ülesannete praktikumi, 2 kursust informaatikaõpetus, 1 kursus joonestamist, 1 kursus uurimistöö aluseid. Valikainetena on õpilastel võimlik õppida saksa keelt, usundiõpetust, riigikaitset, soome keelt, kodundust, liiklusõpetust, koorilaulu ning täiendavaid kursusi inglise keeles, vene keeles, informaatikaõpetuses ja kehalises kasvatuses. Majandussuuna  õpilastel on kohustuslik matemaatika kitsas kursus, kuid on võimalik valida ka laia matemaatika kursus.