Dokumendid

Õppekava

Saku Gümnaasiumi õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.
Saku Gümnaasiumi õppekava on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.
Saku Gümnaasiumi õppekava koosneb kolmest osast: I. Saku Gümnaasiumi õppekava üldosa II. Saku Gümnaasiumi 1.-3. kooliastme ainekavad III. Saku Gümnaasiumi 4.kooliastme õppesuundade kohustuslike õppeainete ainekavad
 
Saku Gümnaasiumiõppekava üldosas esitatakse:
• õppe- ja kasvatuseesmärgid ning põhimõtted;
• õppekorraldus põhikoolis ja gümnaasiumis;
• üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused;
• liikluskasvatuse põhimõtted;
• 3.koooliastme loovtöö ja 4.kooliastme õpilasuurimuste ning praktiliste tööde korraldamise põhimõtted;
• hindamise korraldus;
• põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise korraldus;
• õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus;
• õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted;
• karjääriteenuste korraldus;
• õpetaja töö planeerimise põhimõtted;
• kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.
Klassiti esitatud ainekavad on koondatud ainevaldkondade kaupa.
• Ainevaldkondade üldosades on kirjeldatud: ainevaldkonna pädevust, ainevaldkonna õppeainete nädalatundide / kursuste jaotust kooliastmeti ja klassiti, üldpädevuste kujundamist ainevaldkonna õppeainetes, lõimingut teiste valdkonnapädevustega ja ainevaldkondadega ning läbivate teemade käsitlemist.
• Õppeainete üldosades on kirjeldatud õppe- ja kasvatuseesmärke, õppetegevuse korraldust, füüsilist õpikeskkonda, hindamise aluseid.
• Ainekavades on klassiti / kursuste esitatud õpitulemused ja õppesisu.
 
Õppekava
 
Tunnijaotusplaanid