Dokumendid

SAKU GÜMNAASIUMI KODUKORD

 KEHTESTATUD
 Direktori 15.01.2019
 Käskkirjaga nr 1-1/ 1
 
SAKU GÜMNAASIUMI KODUKORD
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Saku Gümnaasiumi (edaspidi kool) tegevuse raamid ja põhieesmärgid on väljendatud
kooli põhimääruses, mis tugineb Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele; kooli õppekavas,
mis tugineb Riiklikule õppekavale; kooli arengukavas ja teistes neile toetuvates
dokumentides.
1.2. Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja
ühistegevuse reegleid ning see tugineb töökorralduse reeglitele.
1.3. Koolis austavad õpetajad, kooli töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust ja kohustust
õppida ning õpetajate õigust ja kohustust juhtida õppeprotsessi. Vastastikune suhtlemine
on viisakas ja lugupidav.
1.4. Kodukorrast kinnipidamine tagab töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ning vara
kaitstuse.
1.5. Kooli õpilane täidab Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, on koolis ja väljaspool kooli
viisakas ja käitub üldtunnustatud käitumisreeglite kohaselt.
1.6. Kooli igapäevane töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud päevakavale ja kooli
üldtööplaanile.
1.7. Õppe- ja kasvatustööd ning muud koolielu puudutav informatsioon on kättesaadav kooli
kodulehel http://www.saku.edu.ee/, Stuudiumis ja koolimaja stendidelt.
 
2. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1. Õpilasel on õigus ja kohustus osaleda õppetöös.
2.2. Õpilasel on õigus abi saamiseks pöörduda:
2.2.1. klassijuhataja, aineõpetaja, tugisüsteemi koordinaatori, psühholoogi, logopeedi,
sotsiaalpedagoogi, pikapäevarühma õpetaja poole erinevate koolielu puudutavate või
isiklike probleemide lahendamiseks;
2.2.2. kooli arsti poole isikliku tervisega seotud küsimustes;
2.2.3. õppealajuhataja või arendusjuhi poole koolikorralduslikes küsimustes;
2.2.4. huvijuhi poole kooli- ja klassivälise tegevusega seotud küsimustes;
2.2.5. juhiabi poole õppematerjalide paljundamise, koolikapi võtmete, tõendite saamiseks ja
avalduste esitamiseks;
2.2.6. raamatukogu juhataja ja raamatukogu töötaja poole õpikute, töövihikute ja soovitusliku
kirjandusega seotud küsimustes;
2.2.7. klassijuhataja, aineõpetaja või majandusalajuhataja poole kooli varaga seotud küsimustes.
2.3. Õpilasel on õigus
2.3.1. aineõpetaja konsultatsioonile õpetaja poolt määratud ajal;
2.3.2. sooritada järelvastamist kokkuleppel aineõpetajaga;
2.3.3. osaleda kooli huvialaringides;
2.3.4. laenutada kooli raamatukogust õppe- ja ilukirjandust;
2.3.5. õigus valida õpilaseesindus;
2.3.6. osaleda koolielu puudutavate dokumentide väljatöötamisel õpilasesinduse kaudu;
2.3.7. korraldada õpilaselu küsimusi ja üritusi kooskõlas koolis kehtivate kordadega;
2.3.8. saada vanema taotlusel e-õpilaspilet;
2.3.9. õigus ja aukohus esindada oma kooli;
2.3.10. õigus ja võimalus tellida endale Saku Gümnaasiumi koolimüts.
2.4. Õpilasel on kohustus:
2.4.1. täita kooli töötaja seaduslikke korraldusi;
2.4.2. mitte kahjustada oma tegevusega ühelgi juhul kaasinimeste turvalisust;
2.4.3. suhtuda heaperemehelikult ning lugupidavalt kooli ja kaasinimeste isiklikku varasse;
2.4.4. täita kooli kodukorda;
2.4.5. mitte häirida tunnis õpetaja ja kaasõpilaste tööd;
2.4.6. teada (üles märkida) õppetunnis antud koduseid õpiülesandeid ning neid täita;
2.4.7. täita tuleohutuseeskirju;
2.4.8. olla lojaalne koolile, austada kooli sümboolikat ja lippu.
 
3. E-ÕPILASPILETI VÄLJAANDMINE JA KASUTAMINE
3.1. E-õpilaspilet on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Saku Gümnaasiumis.
3.2. E-õpilaspileti esmaseks väljastamiseks peab lapsevanem tegema vastava märke kooli
vastuvõtu taotlusele (kooli vastuvõtukorra lisa). E-õpilaspilet on isikustatud ja seda saab
kasutada ühistranspordis sõiduõiguse valideerimiseks ning kooli sööklas isiku
tuvastamiseks.
3.3. E-õpilaspilet väljastatakse õpilasele pärast õpilase arvamist õpilaste nimekirja direktori
käskkirja alusel. 
3.4. E-õpilaspileti kehtivusaeg on trükitud piletile.
3.5. E-õpilaspileti kadumisel , rikkumisel või purunemisel teavitab lapsevanem või õpilane
esimesel võimalusel kooli ja kaart suletakse.
3.6. E-õpilaspileti duplikaadi väljastamine on tasuline ja selle hind on 5 eurot. E-õpilaspileti
duplikaat väljastatakse lapsevanema kirjaliku taotluse alusel pärast duplikaadi hinna
tasumist.
3.7. Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on lapsevanem või õpilane kohustatud
e-õpilaspileti tagastama koolile.
3.8. 12. kl lõpetanute e-õpilaspiletid kehtivad kuni märgitud kehtivusaja lõpuni ja neid
koolile tagastama ei pea.
 
4. KOOLIPÄEVA KORRALDUS
4.1. Saku Gümnaasiumis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm õppetund. Õppetunnid
toimuvad koolis või õppekäikudena väljaspool kooli vastavalt kooli õppekavale,
päevakavale ja kooli direktori poolt kinnitatud tunniplaanile. Õpilane on kohustatud
osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile
ja õppekorraldusele.
4.2. Koolimaja on avatud õppepäevadel kella 7.00-st. Õppetöö algab kell 8.00.
4.3. Õppetunnid
4.3.1. Õppetund kestab 45 minutit.
4.3.2. Õppetunni algusest ja lõpust annab märku koolikell. Tunni algul heliseb koolikell kaks
korda, tunni lõpul üks kord. Esimene kell on märguandeks õpilastele kogunemiseks
klassiruumi juurde, teine kell on märguandeks õpetajale tunni alustamiseks. Tunni
lõpetab õpetaja. Tundi ei hilineta.
4.3.3. Õpilasel peavad õppetunnis kaasas olema kõik tunniks vajalikud õppevahendid ning 1.
kooliastme õpilastel ka õpilaspäevik.
4.3.4. Õppetunni ajal on keelatud õppetunnis mittevajalike esemete kasutamine. Mobiiltelefon
ja teised õppetööks mittevajalikud elektroonilised seadmed ei ole õpilase laual ning on
välja lülitatud. Algkoolimajas on mobiiltelefoni kasutamine koolipäeva jooksul lubatud
vaid õpetaja loal. Gümnaasiumi õpilastel on lubatud õppetunnis õppetööks vajadusel
kasutada sülearvutit õpetajaga kokkuleppel.
4.3.5. Tunnis on keelatud süüa, juua (va vesi) ning närida nätsu. Õpilaste liikumine tunni ajal
toimub vaid õpetajaga kooskõlastatult ja nii, et see ei sega tunni tööd.
4.3.6. Kui õpilasel on täitmata koduseid ülesandeid, teatab ta sellest tunni algul õpetajale.
4.3.7. Õpetaja puudumisel tuleb õpilastel sellest teavitada õppealajuhatajat, õppejuhti või
direktorit siis, kui õpetaja pole saabunud tunni algusest 15 minuti jooksul.
4.3.8. Õpilane ei too kooli kaasa õppetööd segavaid esemeid. Filmimine, pildistamine ja teksti
salvestamine on õppetunnis ilma õpetaja loata keelatud. Kaasõpilasi ja koolipersonali
häirivaid või ohustavaid esemeid võib õpetaja võtta hoiule õppetunni lõpuni.
4.3.9. 1.-6.klassi õpilastel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös vanema poolt esitatud
pikapäevarühma avalduse alusel.
4.3.10. Õppetunnivälisel ajal võivad õpilased lugeda ja õppida kooli raamatukogus.
Raamatukogus järgivad õpilased „Saku Gümnaasiumi kooliraamatukogu
kasutamiseeskirja”.
4.3.11. Klassijuhataja informeerib klassi kõiki õpilasi tunniplaani ajutistest muudatustest
suuliselt või elektroonselt.
4.4. Vahetunnid ja koolipäeva lõpp
4.4.1. Vahetunnis peavad kooli üldkasutatavates ruumides korda korrapidaja-õpetajad, kes
töötavad õppealajuhataja poolt koostatud graafiku alusel.
4.4.2. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunni pikkus gümnaasiumi majas on 25 ja 30
minutit, algkooli majas 20 min.
4.4.3. Õpilane tervitab kooli ruumides viibivaid kooli töötajaid ja külalisi.
4.4.4. Jooksmine, tõuklemine ja karjumine koridorides ning treppidel on keelatud.
4.4.5. Vahetundide ajal võivad õpilased viibida kooli territooriumil väljaspool õppehoonet.
Koolimajast väljas ei viibi õpilane sisejalanõudega.
4.4.6. Kooli poolt korraldatud õpilaste kogunemised toimuvad vastavalt vajadusele.
4.5. Tundide lõppedes õpilased lahkuvad koolist. Koolitundide välisel ajal õpilased viibivad
koolis vaid pikapäevarühmas, konsultatsioonides, huviringides, kooli üritustel, klassi
üritustel.
4.6. Õpilane ei kutsu kooli Saku Gümnaasiumis mitteõppivaid sõpru. Erandiks on Saku
Gümnaasiumis korraldatavad avalikud üritused.
4.7. Kooli söökla
4.7.1. Igale õpilasele on ette nähtud iga päev üks söögivahetund vastavalt päevakavale.
4.7.2. Koolilõuna on 1.-9. klassi õpilasele tasuta. 10.-12. klassi õpilasele maksab koolilõuna üks
toidukord 0,45€. Kui gümnaasiumi õpilane ei soovi koolilõunat või puudub pikema
perioodi vältel, siis sellest tuleb teavitada toitlustajat kadri.tarn@sakuvald.ee Puudutud 
päevade raha alates teatamise järgnevast päevast saab maha arvata antud kuu söögirahast.
Puudumisest tuleb teatada puudumise esimesel päeval.
4.7.3. Sööklas on õpilane kohustatud oma e-õpilaspileti valideerima.
4.7.4. Koolilõunat saab ajavahemikus 10.30-14.15 vastavalt kooli päevakavas ettenähtud
söögivahetundidele. Pikapäevarühma toitlustamine toimub ajavahemikus 13.30-14.00
ning puhvet on avatud 7.50-14.30.
4.8. Kooli bussipeatus ja koolibuss
4.8.1. Õpilased, kes kasutavad kooli jõudmiseks ja koolist lahkumiseks koolibussi, käituvad
bussipeatuses ja bussis lähtuvalt üldtunnustatud käitumisnormidest.
4.8.2. Bussipeatuses on õpilane kohustatud alluma pikapäeva õpetaja korraldustele ning olema
viisakas kaasõpilaste suhtes.
4.8.3. Algkooli maja õpilased kasutavad bussile minekuks algkooli juures olevat bussipeatust
ning gümnaasiumi maja õpilased kooli staadioni juures olevat bussipeatust.
4.8.4. Kui õpilane ei allu üldtunnustatud käitumisnormidele ja pikapäeva rühma õpetaja
korraldustele, teavitab õpetaja sellest tugisüsteemi koordinaatorit ning õpilasega
tegeletakse edasi vastavalt kodukorras kehtestatud õpilaste mõjutusvahenditele
(kodukorra punktid 9.3.3.-9.3.12).
 
5. KOOLI VARA
5.1. Õpilane vastutab isiklikult talle kooli poolt kasutada antud õpikute ja teiste
õppevahendite eest. Õpilased tagastavad õpikud jm õppevahendid raamatukogule
õppeaasta lõpul enne klassitunnistuse saamist või koolist lahkumisel enne dokumentide
väljastamist.
5.2. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava
läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. Õpikud laenutab
õpilane raamatukogust personaalselt.
5.3. Gümnaasiumiõpilasel on kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud tasuta
kasutamiseks, mida on võimalik laenutada raamatukogust.
5.4. Kooli vara rikkumisel või kaotamisel hüvitab kahju õpilase vanem või tema seaduslik
esindaja kokkuleppel kooliga või hangib uue vahendi.
 
 
6. HINDAMISEST TEAVITAMINE
6.1. Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted ja kord on kättesaadav kooli
kodulehel kooli õppekava all. Hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele
klassijuhatajad ja aineõpetajad õppeperioodi alguses ja stuudiumis.
6.2. 4.-12.klassi õpilane omab õppeinfosüsteemis Stuudium isiklikku kontot.
6.3. Õpilasel ja vanemal on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta Stuudiumist,
klassijuhatajalt ning aineõpetajalt. Õpilastele väljastatakse paberil vormistatud
klassitunnistus õppeaasta lõpul. Erandjuhul väljastatakse trimestri kohta Stuudiumi
väljatrükk, kui vanemal puudub arvuti kasutamise võimalus.
6.4. Järelevastamine toimub hindamispõhimõtete alusel.
6.5. Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilasele klassijuhataja
õppeaasta algul.
6.6. Ametlik info vahetamine toimub õppeinfosüsteemis Stuudium.
 
 
7. ÕPILASE KOOLIST VÄLJALANGEMISE TINGIMUSED JA KORD
7.1. Koolikohustusliku eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja heita.
7.2. Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane heidetakse koolist välja,
kui ta oma käitumisega ohustab teiste õpilaste turvalisust või mõjuva põhjuseta ei osale
õppetöös vastavalt ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele ning seetõttu on talle
kahe järjestikuse trimestri jooksul jäänud välja panemata enam kui pooled trimestri
hinnetest.
7.3. 10.-11. klassi õpilane arvatakse koolist välja juhul, kui tal on ühe õppeaasta jooksul
kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetest „nõrgad“ või „puudulikud“.
7.4. 10.-11. klassi õpilane arvatakse õppeaasta lõpul koolist välja juhul, kui tal on
sooritamata määratud täiendav õppetöö või koolieksami järeleksam.
7.5. 12.klassi õpilane arvatakse enne õppeaasta lõppu koolist välja juhul, kui ta ei täida
nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole
individuaalse õppekava kohaselt pikendatud.
7.6. Gümnaasiumiastme õpilane arvatakse koolist välja juhul, kui teda on ühe õppeaasta
jooksul kolm korda mõjutatud direktori käskkirjaga.
8. PUUDUMINE JA HILINEMINE
8.1. Õpilane ei hiline mõjuva põhjuseta õppetundi. Hilinemine üle 20 minuti loetakse tunnist
puudumiseks.
8.2. Õpilasel on lubatud puududa õppetöölt üksnes mõjuvatel põhjustel:
8.2.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
8.2.2. läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;
8.2.3. olulised perekondlikud põhjused;
8.2.4. kooli esindamine võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel või muul kooli poolt lubatud
juhul. 8.3. Kooli esindavate või koolisisesel üritusel osalevate õpilaste nimekirja esitab vastutav
õpetaja õppealajuhatajale hiljemalt päev enne ürituse toimumist. Õppealajuhataja annab
õpetajatele õppepäeva jooksul üritusest osalevatest õpilastest teada ning tal on õigus
mitte lubada üritusele õpilasi, kellel on raskusi kooli õppekava täitmisega.
8.4. Vanem on kohustatud esitama eelneva vabastusavalduse, juhul kui õpilane puudub
kodustel põhjustel rohkem kui kolm päeva. Antud perioodi õppematerjali on õpilane
kohustatud omandama iseseisvalt. Pikemaajalise puudumise korral on vajalik teatise
esitamine.
8.5. Õpilase puudumise põhjusest on vanem või teovõimeline õpilane kohustatud teavitama
klassijuhatajat / saatma teate kooli üldmeilile kool@saku.edu.ee / teatama kooli
sekretärile telefonil 6718000 või kirjutama vastava teate stuudiumisse puudumise
esimesel päeval. Vanem või teovõimeline õpilane esitab klassijuhatajale tõendi lapse
koolist puudumise kestusest hiljemalt teisel päeval pärast puudumise põhjuste
äralangemist.
8.6. Kui vanem või teovõimeline õpilane ei ole esimesel puudumise päeval koolist
puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja ühendust lapsevanemaga puudumise
põhjuse selgitamiseks e-maili või telefoni teel. Kui koolil ei õnnestu teisel päeval lapse
puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool kolmandal päeval kohaliku
omavalitsuse spetsialisti lapse koolist puudumisest.
8.7. Õppepäeva jooksul võib õpilane koolist lahkuda vaid arsti, klassijuhataja,
õppealajuhataja või vanema kirjalikul loal.
8.8. Põhjusega puudumiseks loetakse puudumist, mille kohta on vanema või teovõimelise
õpilase või arsti tõend, kooli juhtkonna, klassijuhataja või vastava aineõpetaja luba.
Kõigil muudel juhtudel on tegemist põhjuseta puudumisega.
8.9. Põhjendamata puudumiste ja hilinemiste korral lähtutakse dokumendist
„Mõjutusvahendite rakendamise kord põhjuseta puudumiste ja hilinemiste korral”
 
9. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
9.1. Õpilast tunnustatakse ja tänatakse:
9.1.9. heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös;
9.1.10. klassi või kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli;
9.1.11. aktiivse klassi- ja koolivälise tegevuse eest;
9.1.12. silmapaistva heateo eest.
9.2. Õpilaste tunnustamise ja tänamise meetodid on fikseeritud Saku Gümnaasiumi õpilaste
tunnustamise korras.
9.3. Õpilaste tunnustamist puudutavad käskkirjad vormistatakse klassijuhatajate,
aineõpetajate või teiste kooli töötajate ettepanekul.
 
 
10. ÕPILASTE MÕJUTAMINE
10.1. Õpilast mõjutatakse, kui ta eksib kooli kodukorra, Eesti Vabariigi seaduste või
üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide vastu.
10.2. Õpilase mõjutamise meetod sõltub eksimusest ja õpilase varasematest eksimustest.
10.3. Õpilase mõjutusvahendid on:
10.3.1. õppetööks mittevajalike esemete kooli hoiulevõtmine;
10.3.2. asendusõpetaja juurde suunamine koos õpiülesandega, mida õpetaja hiljem hindab;
10.3.3. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni
1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
10.3.4. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks
tegevuseks;
10.3.5. õpilase käitumise arutamine koos vanemaga;
10.3.6. õpilasega tema käitumise arutamine kooli juhtkonna juures;
10.3.7. õpilasele tugiisiku määramine;
10.3.8. kirjalik noomitus;
10.3.9. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;
10.3.10. käitumishinde alandamine;
10.3.11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälistest tegevustest koolis;
10.3.12. õppenõukogu otsusel ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada
selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
10.4. Põhjendamata puudumise ja hilinemise korral kehtivad põhikooli õpilase jaoks ühe
trimestri jooksul järgmised mõjutusvahendid:
10.4.1. kuni 5 tundi põhjuseta puudumist – klassijuhataja teavitab vanemaid;
10.4.2. kuni 10 tundi põhjuseta puudumist – klassijuhataja teavitab sotsiaalpedagoogi;
10.4.3. kuni 15 tundi põhjuseta puudumist – arutatakse õpilase puudumisi õpilase, vanema,
klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi ja vajadusel ka õppealajuhataja osavõtul;
10.4.4. üle 15 tunni põhjuseta puudumisi – klassijuhataja teeb esildise õpilase käitumise
arutamiseks juhtkonnas ning alandatakse õpilase käitumishinne „mitterahuldavaks”;
10.4.5. Kui õpilane on puudunud ühe trimestri jooksul põhjuseta 20% õppetundidest, teavitatakse
sellest valla spetsialisti.
10.4.6. Hilinemiste korral vestleb õpilasega koheselt klassijuhataja ja teavitab hilinemistest
lapsevanemat.
10.4.7. Kui põhikooli õpilane on hilinenud üle 10 korra teavitab klassijuhataja sellest
sotsiaalpedagoogi.
10.4.8. Kui õpilane on hilinenud üle 15 korra, teeb klassijuhataja / sotsiaalpedagoog /
õppealajuhataja direktorile esildise õpilasele kirjaliku noomituse avaldamiseks.
10.5. Põhjendamata puudumise ja hilinemise korral kehtivad gümnaasiumiastme õpilase
jaoks järgmised mõjutusvahendid:
10.5.1. kuni 6 põhjuseta puudutud tunni korral vestleb klassijuhataja õpilasega ja teavitab
puudumisest lapsevanemat;
10.5.2. 7 põhjuseta puudutud tunni korral avaldatakse õpilasele direktori käskkirjaga märkus;
10.5.3. 14 põhjuseta puudutud tunni korral avaldatakse õpilasele direktori käskkirjaga noomitus;
10.5.4. 21 põhjuseta puudutud tunni korral avaldatakse õpilasele direktori käskkirjaga vali
noomitus;
10.5.5. esildise õpilase mõjutamiseks direktori käskkirjaga teeb klassijuhataja
10.5.6. Hilinemiste korral vestleb õpilasega koheselt klassijuhataja ja teavitab hilinemistest
lapsevanemat.
10.5.7. Kui gümnaasiumi õpilane on hilinenud üle 10 korra teavitab klassijuhataja sellest
õppealajuhatajat.
10.5.8. Kui õpilane on hilinenud üle 15 korra, teeb klassijuhataja / sotsiaalpedagoog /
õppealajuhataja direktorile esildise õpilasele kirjaliku noomituse avaldamiseks. 
 
 
11. ÕPILASTE TOETAMINE
11.1. Õpilasi suunatakse aineolümpiaadidele, konkurssidele ja võistlustele.
11.2. Õppimise ja koolieluga toimetuleku abistamiseks on õpilasele koolis järgmised
tugiteenused:
11.2.1. õpilasel on võimalus osaleda õpetajate konsultatsiooni tundides väljaspool ainetunde;
11.2.2. õpilasele rakendatakse individuaalset õppekava;
11.2.3. 1.-6. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös;
11.2.4. õpilasele rakendatakse tugiõpet vastavalt vajadusele – õpiabirühmas osalemine,
eripedagoogiline abi, psühholoogiline nõustamine, sotsiaalpedagoogiline abi,
meditsiiniline abi;
11.2.5. vähemalt üks kord õppeaasta jooksul korraldatakse õpilasega arenguvestlus, mille põhjal
lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. Arenguvestlusel osalevad õpilane,
klassijuhataja ja piiratud teovõimega õpilase puhul vanem. Arenguvestluste tingimused ja
korra kehtestab kooli direktor.
 
 
12. VAIMNE JA FÜÜSILINE TURVALISUS
12.1. Kool loob tingimused õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse
tagamiseks kooli territooriumil õppetöö ajal. Koolimaja välistrepi juurde ja põhikorpuse
fuajeesse on paigaldatud videokaamera, mille salvestiste vaatamist vajadusel korraldab
kooli direktor või infojuht. Salvestisi säilitatakse ühe kalendrikuu jooksul.
Turvasalvestisi väljastatakse ainult politseile.
12.2. Kahtlase või soovimatu kodaniku sisenemisest kooli territooriumile või
siseruumidesse annab õpilane või koolitöötaja sellest viivitamatult teada lähimale
koolitöötajale või juhtkonna liikmele.
12.3. Õpilase vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast juhtumist teavitamine:
12.3.1. õpilane pöördub klassijuhataja, õpetaja või mõne teise koolitöötaja poole;
12.3.2. Koolitöötaja, märgates õpilase vaimset või füüsilist turvalisust ohustavat juhtumit, hindab
olukorda ning tegutseb vastavalt olukorrale;
12.3.3. Juhtunus osalenud koolitöötaja teavitab vajadusel tugisüsteemi koordinaatorit või
sotsiaalpedagoogi, kelle pädevusse kuulub antud juhtumi lahendamine;
12.3.4. Tugisüsteemi koordinaator/sotsiaalpedagoog võtab koolitöötajalt ja õpilaselt selgituse,
teavitab õppealajuhatajat ning lapsevanemate juhtunust.
12.4. Vaimset või füüsilist turvalisust ohustava juhtumi lahendamisel lähtutakse kooli
kodukorras loetletud mõjutusvahenditest ning teistest seaduslikest aktidest;
12.5. Juhtumi lahendamisel lähtutakse võrgustikutöö põhimõtetest;
12.6. Nakkushaiguste kahtluse korral on kooli meditsiinitöötajal õigus ja kohustus
nakkuse leviku tõkestamiseks kontrollida kõikide klasside õpilasi ja kooli töötajaid.
Nakkuse levikust teavitatakse kõiki õpilasi ja vanemaid personaalselt Stuudiumi kaudu.
Meditsiinitöötajal on õigus haigestunud õpilane või töötaja saata koju või täiendavatele
uuringutele.
12.7. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia
operatsioone narkootiliste ainetega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja
avastamiseks.
12.8. Kooli territooriumil ning kooli poolt korraldatud üritustel ja õppekäikudel ning
ekskursioonidel on keelatud hasartmängud, alkohoolsete- ja energiajookide,
tubakatoodete (sh.mokatubaka), e-sigarettide ja narkootiliste ainete tarvitamine ja/või
omamine ning vahendamine.
12.9. Õpilane jätab omal vastutusel jalgratta / tõukeratta selleks ette nähtud hoidlatesse.
Kooli ruumides ja välistrepil on ratastel , rulluiskudel ja muudel liikumisvahenditel
sõitmine keelatud.
12.10. Algkoolis on koolipäeva jooksul ratastega ja rulluiskudega sõitmine keelatud.
12.11. Mootorsõiduk pargitakse omal vastutusel koolimaja parklasse.
12.12. Gümnaasiumi majas paigaldatud lifti kasutatakse järgmistel juhtudel:
liikumispuudega inimeste liikumisel, raskemate esemete transportimisel,
puhastusteenuse osutamisel. Lifti kasutamist koordineerib maja perenaine.
 
 
13. ÕPILASTE ARVUTIKASUTUS
13.1. Õpilased kasutavad arvutiklassis ja raamatukogus ainult õpilastele mõeldud
töökohti.
13.2. Õpilane suhtub arvutitesse ja seadmetesse heaperemehelikult ja hoiab arvuti
ümbruse söögist ja joogist puhtana.
13.3. Mittetöökorras olevast arvutist teatab õpilane kohe õpetajale või arvutikasutust
lubanud kooli töötajale.
13.4. Kõik kooli arvutid on ainult õppetööga seotud ülesannete täitmiseks. Arvutiklassi
kasutamist reguleerib „Saku Gümnaasiumi arvutiklassi kasutamise eeskiri”.
13.5. Peale töö lõppu logib õpilane arvutist välja ning korrastab töökoha.
13.6. Õpilased on arvutiklassides ainult koos õpetajaga, kes lahkub viimasena ja lukustab
ukse.
 
 
14. GARDEROOBI JA KAPPIDE KASUTAMISE KORD
14.1. Õpilased jätavad oma üleriided ja välisjalanõud kooli garderoobi. Soovi korral
koolipäeva ajaks ka kehalise kasvatuse riided, mis viiakse koolipäeva lõpul koju.
1.kooliastme õpilastel on võimalus hoida kehalise kasvatuse riideid kokkuleppeliselt
õpetajaga garderoobis.
14.2. Koolis on kohustuslik kanda vahetusjalanõusid, mida hoitakse kooli garderoobis
nummerdatud riidest jalanõude kottides. Kilekottides vahetusjalanõusid garderoobis ei
hoita. Koolivaheajaks viivad õpilased vahetusjalanõud koju.
14.3. Õpilane hoolitseb ja vastutab ise kooli kaasa võetud isiklike asjade eest.
14.4. Garderoobi ei jäeta väärtuslikke esemeid, raha, telefone, dokumente jne.
14.5. Õpilane hoiab oma koolikapi puhtana.
14.6. Garderoob on avatud kogu koolipäeva jooksul.
 
 
15. HÜGIEEN, TERVISHOID JA VÄLIMUS
15.1. Õpilased ja koolitöötajad hoiavad kõikjal koolis puhtust ning korda ja täidavad
üldtunnustatud hügieeninõudeid.
15.2. Õpilased ja kooli töötajad kannavad kooli ruumides tervise ja hügieeni huvides
vahetusjalatseid. Vahetusjalanõudeks ei sobi spordijalatsid, jalanõud mis määrivad
põrandat, saapad ning ebaturvalised rullidega spordijalanõud. Välisjalanõudega ei
siseneta ka spordikeskuse ruumidesse vaid jäetakse need selleks ettenähtud jalanõude
riiulisse.
15.3. Õpilase välimus peab vastama üldkehtivale arusaamale maitsekusest ega tohi riivata
kaasinimeste silma. Õpilane kannab korrektset, õppeasutusse sobivat riietust. Lubamatu
on kanda kooli ruumides mütsi ning kapuutsi, õppetundides koolipäeva jooksul (v.a.
kehalise kasvatuse tunnid) ei kanta spordiriietust.
15.4. Pidulikel sündmustel kantakse pidulikku riietust, soovitavalt must-valget.
15.5. Kehalise kasvatuse tundides kantakse sportlikku riietust vastavalt tunni läbiviimise
kohale.
 
 
16. VÄLJASÕIDUD JA HUVITEGEVUS
16.1. Kooli poolt korraldatavad üritused toimuvad vastavalt planeeritud tegevuste kavale
ning ekskursioonid ja õppekäigud õpilastega toimuvad õppekäikude ja ekskursioonide
korraldamise korra ning õppekava 1.osas (üldosa) sätestatud õppe- ja kasvatustegevuse
korralduse alusel.
16.2. Õhtused üritused koolis lõpevad üldjuhul kell 21.00; erandkorras hiljemalt kell
22.30.
16.3. Klassiõhtud toimuvad vastavalt klassijuhataja töökavale.
16.4. Klassiõhtud lõppevad hiljemalt kell 21.00.
16.5. Korra eest kooli üritustel vastutab korraldaja õpetaja ja huvijuht.
 
 
17. PÄEVAKAVA
17.1. Tundide ja vahetundide ajad
TUNDIDE AJAD GÜMNAASIUMI MAJAS:
Tund 1.-4.klass (uus korpus) 5. – 7. klass 8. – 12. klass
1 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45
2 8.55 – 9.40 8.55 – 9.40 8.55 – 9.40
3 9.50 – 10.35 9.50 – 10.35 9.50 – 10.35
Söögivahetund
25 minutit
4 11.00 – 11.45 10.45 – 11.30 10.45 – 11.30
Söögivahetund
30 minutit
5 12.00 – 12.45 12.00 – 12.45 11.40 – 12.25
Söögivahetund
30 minutit
6 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40
7 13.50 – 14.35 13.50 – 14.35
8 14.45 – 15.30
 
TUNDIDE AJAD ALGKOOLI MAJAS:
1 8.00 – 8.45
2 8.55 – 9.40
3 9.50 – 10.35
Söögivahetund 20 minutit
4 10.55 – 11.40
Söögivahetund 20 minutit
5 12.00 – 12.45
6 12.55 – 13.40
17.2. Koolimaja on avatud järgmiselt:
Esmaspäeval kell 7.00-21.00
Teisipäeval kell 7.00 – 21.00
Kolmapäeval kell 7.00 – 21.00
Neljapäeval kell 7.00 – 21.00
Reedel kell 7.00 – 17.00
17.3. Kooli kantselei on avatud järgmiselt:
Esmaspäeval kell 8.00-16.00
Teisipäeval kell 8.00 – 17.00
Kolmapäeval kell 8.00 – 16.00
Neljapäeval kell 8.00-16.00
Reedel kell 8.00 – 15.00
17.4. Ringide töö aeg on määratud ringide töö graafikuga ning avalikustatud kooli
kodulehel.
17.5. Kooli raamatukogu on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 7.45- 15.30; reedel
7.45 – 15.00.
17.6. Pikapäevarühmad töötavad vastavalt koostatud päevakavale kell 12.00 – 15.40.
Pikapäevarühma õpetaja saadab õpilased koolibussile. Pikapäevarühma õpilastel on
võimalik saada kooli sööklast einet.
17.7. Pikapäevarühma päevakava on järgmine:
12.00 -13.30 –vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat
kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või
ruumis., kodutööde tegemine, tunnis alustatu lõpetamine.
13.30 – 14.00 – pikapäeva söögivahetund
14.00 – bussidele saatmine
13.50 – 15.40 – õppimine, individuaalne töö, osavõtt ringidest, mängud
15.40 – bussidele saatmine
 
18. LÕPPSÄTTED
18.1. Kodukord esitatakse arvamuse andmiseks hoolekogule ja õpilasesindusele ning selle
kehtestab direktor.
18.2. Kooli kodukord arutatakse õpilastega läbi esimeses klassijuhataja tunnis pärast
kodukorra kehtestamist. Kodukorra reeglite täitmist kinnitab õpilane oma allkirjaga (lisa
1)
18.3. Muudatused kodukorras tehakse vahetult enne õppeaasta algust või seoses
põhimääruse muudatustega.