Dokumendid

SAKU GÜMNAASIUMI KODUKORD

KEHTESTATUD   Direktori 20.09.2017  Käskkirjaga nr 1-1/ 20 
 
 
SAKU GÜMNAASIUMI KODUKORD 
 
1. ÜLDSÄTTED 
1.1. Saku Gümnaasiumi (edaspidi kool) tegevuse raamid ja põhieesmärgid on väljendatud kooli  
põhimääruses, mis tugineb Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele; kooli õppekavas, mis 
tugineb Riiklikule õppekavale; kooli arengukavas ja teistes neile toetuvates dokumentides. 
1.2. Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja 
ühistegevuse reegleid ning see tugineb töökorralduse reeglitele. 
1.3. Koolis austavad õpetajad, kooli töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust ja kohustust 
õppida ning õpetajate õigust ja kohustust juhtida õppeprotsessi. Vastastikune suhtlemine 
on viisakas ja lugupidav. 
1.4. Kodukorrast kinnipidamine tagab töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ning vara 
kaitstuse. 
1.5. Kooli õpilane täidab Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, on koolis ja väljaspool kooli 
viisakas ja käitub üldtunnustatud käitumisreeglite kohaselt. 
1.6. Kooli igapäevane töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud päevakavale ja kooli 
üldtööplaanile. 
1.7. Õppe- ja kasvatustööd ning muud koolielu puudutav informatsioon on kättesaadav kooli 
kodulehel http://www.saku.edu.ee/, Stuudiumis ja koolimaja stendidelt. 
 
2. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  
2.1. Õpilasel on õigus ja kohustus osaleda õppetöös. 
2.2. Õpilasel on õigus abi saamiseks pöörduda: 
2.2.1. klassijuhataja, aineõpetaja, tugisüsteemi koordinaatori, psühholoogi, logopeedi, 
sotsiaalpedagoogi, pikapäevarühma õpetaja poole erinevate koolielu puudutavate või 
isiklike probleemide lahendamiseks; 
2.2.2. kooli arsti poole isikliku tervisega seotud küsimustes; 
2.2.3. õppealajuhataja või arendusjuhi poole koolikorralduslikes küsimustes; 
2.2.4. huvijuhi poole kooli- ja klassivälise tegevusega seotud küsimustes; 
2.2.5. juhiabi poole õppematerjalide paljundamise, koolikapi võtmete, tõendite saamiseks ja 
avalduste esitamiseks; 
2.2.6. raamatukogu juhataja ja raamatukogu töötaja poole õpikute, töövihikute ja soovitusliku 
kirjandusega seotud küsimustes; 
2.2.7. klassijuhataja, aineõpetaja või majandusalajuhataja poole kooli varaga seotud küsimustes. 
2.3. Õpilasel on õigus 
2.3.1. aineõpetaja konsultatsioonile õpetaja poolt määratud ajal; 
2.3.2. sooritada järelvastamist kokkuleppel aineõpetajaga; 
2.3.3. osaleda kooli huvialaringides; 
2.3.4. laenutada kooli raamatukogust õppe- ja ilukirjandust; 
2.3.5. õigus valida õpilaseesindus; 
2.3.6. osaleda koolielu puudutavate dokumentide väljatöötamisel õpilasesinduse kaudu; 
2.3.7. korraldada õpilaselu küsimusi ja üritusi kooskõlas koolis kehtivate kordadega; 
2.3.8. saada õpilaspilet vastava sooviavalduse esitamisel; 
2.3.9.  õigus ja aukohus esindada oma kooli; 
2.3.10.   õigus ja võimalus tellida endale Saku Gümnaasiumi koolimüts.  
2.4. Õpilasel on kohustus: 
2.4.1. täita kooli töötaja seaduslikke korraldusi; 
2.4.2. mitte  kahjustada oma tegevusega ühelgi juhul kaasinimeste turvalisust; 
2.4.3. suhtuda heaperemehelikult ning  lugupidavalt kooli ja kaasinimeste isiklikku varasse; 
2.4.4. täita kooli kodukorda;  
2.4.5. mitte häirida tunnis õpetaja ja kaasõpilaste tööd; 
2.4.6. teada (üles märkida) õppetunnis antud koduseid õpiülesandeid ning neid täita; 
2.4.7. täita tuleohutuseeskirju; 
2.4.8. olla lojaalne koolile, austada kooli sümboolikat ja lippu. 
 
3. KOOLIPÄEVA KORRALDUS 
3.1. Saku Gümnaasiumis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm õppetund. Õppetunnid 
toimuvad koolis või õppekäikudena väljaspool kooli vastavalt kooli õppekavale, 
päevakavale ja kooli direktori poolt kinnitatud tunniplaanile. Õpilane on kohustatud 
osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja 
õppekorraldusele. 
3.2. Koolimaja on avatud õppepäevadel kella 7.00-st. Õppetöö algab kell 8.00. 
3.3. Õppetunnid 
3.3.1. Õppetund kestab 45 minutit. 
3.3.2. Õppetunni algusest ja lõpust annab märku koolikell. Tunni algul heliseb koolikell kaks 
korda, tunni lõpul üks kord. Esimene kell on märguandeks õpilastele kogunemiseks 
klassiruumi juurde, teine kell on märguandeks õpetajale tunni alustamiseks. Tunni 
lõpetab õpetaja. Tundi ei hilineta. 
3.3.3. Õpilasel peavad õppetunnis kaasas olema kõik tunniks vajalikud õppevahendid ning 1.  
kooliastme õpilastel ka õpilaspäevik.  
3.3.4. Õppetunni ajal on keelatud õppetunnis mittevajalike esemete kasutamine. Mobiiltelefon 
ja teised õppetööks mittevajalikud elektroonilised seadmed ei ole õpilase laual ning on 
välja lülitatud. Gümnaasiumi õpilastel on lubatud õppetunnis õppetööks vajadusel 
kasutada sülearvutit õpetajaga kokkuleppel. 
3.3.5. Tunnis on keelatud süüa, juua ning närida nätsu. Õpilaste liikumine tunni ajal toimub vaid õpetajaga kooskõlastatult ja nii, et see ei sega tunni tööd. 
3.3.6. Kui õpilasel on täitmata koduseid ülesandeid, teatab ta sellest tunni algul õpetajale. 
3.3.7. Õpetaja puudumisel tuleb õpilastel sellest teavitada õppealajuhatajat, õppejuhti või 
direktorit siis, kui õpetaja pole saabunud tunni algusest 15 minuti jooksul.  
3.3.8. Õpilane ei too kooli kaasa õppetööd segavaid esemeid. Filmimine, pildistamine ja teksti 
salvestamine on õppetunnis ilma õpetaja loata keelatud. Kaasõpilasi ja koolipersonali 
häirivaid või ohustavaid esemeid võib õpetaja võtta hoiule õppetunni lõpuni. 
3.3.9. 1.-6.klassi õpilastel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös vanema poolt esitatud 
pikapäevarühma avalduse alusel. 
3.3.10. Õppetunnivälisel ajal võivad õpilased lugeda ja õppida kooli raamatukogus. 
Raamatukogus järgivad õpilased „Saku Gümnaasiumi kooliraamatukogu 
kasutamiseeskirja”. 
3.3.11. Klassijuhataja informeerib klassi kõiki õpilasi tunniplaani ajutistest muudatustest  
suuliselt või elektroonselt. 
3.4. Vahetunnid ja koolipäeva lõpp 
3.4.1. Vahetunnis peavad kooli üldkasutatavates ruumides korda korrapidaja-õpetajad, kes 
töötavad õppealajuhataja poolt koostatud graafiku alusel. 
3.4.2. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunni pikkus gümnaasiumi majas on 25 ja 30 
minutit, algkooli majas 20 min. 
3.4.3. Õpilane tervitab kooli ruumides viibivaid kooli töötajaid ja külalisi. 
3.4.4. Jooksmine, tõuklemine ja karjumine koridorides ning treppidel on keelatud. 
3.4.5. Vahetundide ajal võivad õpilased viibida kooli territooriumil väljaspool õppehoonet. 
Koolimajast väljas  ei viibi õpilane sisejalanõudega.   
3.4.6. Kooli poolt korraldatud õpilaste kogunemised toimuvad vastavalt vajadusele. 
3.5. Tundide lõppedes õpilased lahkuvad koolist. Koolitundide välisel ajal õpilased viibivad 
koolis vaid pikapäevarühmas, konsultatsioonides, huviringides, kooli üritustel, klassi 
üritustel.  
3.6. Õpilane ei kutsu kooli Saku Gümnaasiumis mitteõppivaid sõpru. Erandiks on Saku 
Gümnaasiumis korraldatavad avalikud üritused. 
3.7. Kooli söökla 
3.7.1. Igale õpilasele on ette nähtud iga päev üks söögivahetund vastavalt päevakavale. Kaasa 
võetud ja puhvetist või sööklast ostetud söök süüakse ära sööklas. 1.-3.klassi õpilane võib 
süüa kodust kaasa võetud lõunatoidu klassis, kui lapsevanem või eestkostja on esitanud 
avalduse koolitoidust loobumiseks. 
3.7.2. Õpilase puudumisest ja puudumise lõppemisest teatab vanem söökla telefonil 6718010 
või meilile saku@dailyspecial.ee. Puudutud päevade raha alates teatamise järgnevast 
päevast saab maha arvata järgmise kuu söögirahast. Puudumisest tuleb teatada puudumise 
esimesel päeval hiljemalt 8.30. 
3.7.3.  Koolilõunat saab ajavahemikus 10.30-14.15 vastavalt kooli päevakavas ettenähtud 
söögivahetundidele. Pikapäevarühma toitlustamine toimub ajavahemikus 13.30-14.00 
ning puhvet on avatud 7.50-14.30.  
3.8. Kooli bussipeatus ja koolibuss 
3.8.1. Õpilased, kes kasutavad kooli jõudmiseks ja koolist lahkumiseks koolibussi, käituvad 
bussipeatuses ja bussis lähtuvalt üldtunnustatud käitumisnormidest. 
3.8.2. Bussipeatuses on õpilane kohustatud alluma pikapäeva õpetaja korraldustele ning olema viisakas kaasõpilaste suhtes. 
3.8.3. Algkooli maja õpilased kasutavad bussile minekuks algkooli juures olevat bussipeatust 
ning gümnaasiumi maja õpilased kooli staadioni juures olevat bussipeatust. 
3.8.4. Kui õpilane ei allu üldtunnustatud käitumisnormidele ja pikapäeva rühma õpetaja 
korraldustele, teavitab õpetaja sellest tugisüsteemi koordinaatorit ning õpilasega 
tegeletakse edasi vastavalt kodukorras kehtestatud õpilaste mõjutusvahenditele 
(kodukorra punktid 9.3.3.-9.3.12). 
 
4. KOOLI VARA  
4.1. Õpilane vastutab isiklikult talle kooli poolt kasutada antud õpikute ja teiste õppevahendite 
eest. Õpilased tagastavad õpikud jm õppevahendid raamatukogule õppeaasta lõpul enne 
klassitunnistuse saamist või koolist lahkumisel enne dokumentide väljastamist. 
4.2. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava 
läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. Õpikud laenutab 
õpilane raamatukogust personaalselt. 
4.3. Gümnaasiumiõpilasel on kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud tasuta kasutamiseks, 
mida on võimalik laenutada raamatukogust. 
4.4. Kooli vara rikkumisel või kaotamisel hüvitab kahju õpilase  vanem või tema seaduslik 
esindaja kokkuleppel kooliga või hangib uue vahendi. 
 
5.  HINDAMISEST TEAVITAMINE 
5.1. Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted ja kord on kättesaadav kooli kodulehel kooli õppekava all. Hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele klassijuhatajad ja aineõpetajad õppeperioodi alguses ja stuudiumis. 
5.2. 4.-12.klassi õpilane omab õppeinfosüsteemis Stuudium isiklikku kontot. 
5.3. Õpilasel ja vanemal on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta Stuudiumist, 
klassijuhatajalt ning aineõpetajalt. Õpilastele väljastatakse paberil vormistatud 
klassitunnistus õppeaasta lõpul. Erandjuhul väljastatakse trimestri kohta Stuudiumi 
väljatrükk, kui vanemal puudub arvuti kasutamise võimalus. 
5.4. Järelevastamine toimub hindamispõhimõtete alusel. 
5.5. Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilasele klassijuhataja 
õppeaasta algul. 
5.6. Ametlik info vahetamine toimub õppeinfosüsteemis Stuudium. 
 
6. ÕPILASE KOOLIST VÄLJALANGEMISE TINGIMUSED JA KORD 
6.1. Koolikohustusliku eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja heita. 
6.2. Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane heidetakse koolist välja, kui 
ta oma käitumisega ohustab teiste õpilaste turvalisust või mõjuva põhjuseta ei osale 
õppetöös vastavalt ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele ning seetõttu on talle kahe 
järjestikuse trimestri jooksul jäänud välja panemata enam kui pooled trimestri hinnetest. 
6.3. 10.-11. klassi õpilane arvatakse koolist välja juhul, kui tal on ühe õppeaasta jooksul kolmes 
või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetest „nõrgad“ või „puudulikud“. 
6.4. 10.-11. klassi õpilane arvatakse õppeaasta lõpul koolist välja juhul, kui tal on sooritamata 
määratud täiendav õppetöö või koolieksami järeleksam. 
6.5. 12.klassi õpilane arvatakse enne õppeaasta lõppu koolist välja juhul, kui ta ei täida 
nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole 
individuaalse õppekava kohaselt pikendatud. 
6.6. Gümnaasiumiastme õpilane arvatakse koolist välja juhul, kui teda on ühe õppeaasta 
jooksul  kolm korda mõjutatud direktori käskkirjaga. 
 
 
7. PUUDUMINE JA HILINEMINE 
7.1. Õpilane ei hiline mõjuva põhjuseta õppetundi. Hilinemine üle 20 minuti loetakse tunnist 
puudumiseks. 
7.2.Õpilasel on lubatud puududa õppetöölt üksnes mõjuvatel põhjustel: 
7.2.1.õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine; 
7.2.2. läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud; 
7.2.3. olulised perekondlikud põhjused; 
7.2.4. kooli esindamine võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel või muul kooli poolt lubatud 
juhul. 
7.3. Kooli esindavate või koolisisesel üritusel osalevate õpilaste nimekirja esitab vastutav 
õpetaja õppealajuhatajale hiljemalt päev enne ürituse toimumist. Õppealajuhataja annab 
õpetajatele õppepäeva jooksul üritusest osalevatest õpilastest teada ning tal on õigus mitte 
lubada üritusele õpilasi, kellel on raskusi kooli õppekava täitmisega.   
7.4. Vanem on kohustatud esitama eelneva vabastusavalduse, juhul kui õpilane puudub 
kodustel põhjustel rohkem kui kolm päeva. Antud perioodi õppematerjali on õpilane 
kohustatud omandama iseseisvalt. Pikemaajalise puudumise korral on vajalik teatise  esitamine. 
7.5. Õpilase puudumise põhjusest on vanem või teovõimeline õpilane kohustatud teavitama 
klassijuhatajat / saatma teate kooli üldmeilile gymnaasium@sakuvald.ee / teatama kooli 
sekretärile telefonil 6718000 või kirjutama vastava teate stuudiumisse puudumise esimesel 
päeval. Vanem või teovõimeline õpilane esitab klassijuhatajale tõendi lapse koolist puudumise 
kestusest  hiljemalt  teisel päeval pärast puudumise põhjuste äralangemist. 
 7.6. Kui vanem või teovõimeline õpilane ei ole esimesel puudumise päeval koolist 
puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja ühendust lapsevanemaga puudumise põhjuse 
selgitamiseks e-maili või telefoni teel. Kui koolil ei õnnestu teisel päeval lapse puudumise 
põhjust välja selgitada, teavitab kool kolmandal päeval kohaliku omavalitsuse spetsialisti lapse 
koolist puudumisest. 
7.7. Õppepäeva jooksul võib õpilane koolist lahkuda vaid arsti, klassijuhataja, õppealajuhataja 
või vanema kirjalikul loal. 
7.8.Põhjusega puudumiseks loetakse puudumist, mille kohta on vanema või teovõimelise 
õpilase või arsti tõend, kooli juhtkonna, klassijuhataja või vastava aineõpetaja luba. Kõigil 
muudel juhtudel on tegemist põhjuseta puudumisega. 
7.9.Põhjendamata puudumiste ja hilinemiste korral lähtutakse dokumendist „Mõjutusvahendite rakendamise kord põhjuseta puudumiste ja hilinemiste korral”. 
 
 
8. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE 
8.1. Õpilast tunnustatakse ja tänatakse: 
8.1.1. heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös; 
8.1.2. klassi või kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli; 
8.1.3. aktiivse klassi- ja koolivälise tegevuse eest; 
8.1.4. silmapaistva heateo eest. 
8.2. Õpilaste tunnustamise ja tänamise meetodid on fikseeritud Saku Gümnaasiumi õpilaste 
tunnustamise korras. 
8.3. Õpilaste tunnustamist puudutavad käskkirjad vormistatakse klassijuhatajate, aineõpetajate või teiste kooli töötajate ettepanekul. 
 
9. ÕPILASTE MÕJUTAMINE 
9.1. Õpilast mõjutatakse, kui ta eksib kooli kodukorra, Eesti Vabariigi seaduste või üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide vastu. 
9.2. Õpilase mõjutamise meetod sõltub eksimusest ja õpilase varasematest eksimustest. 
9.3. Õpilase mõjutusvahendid on: 
9.3.1. õppetööks mittevajalike esemete kooli hoiulevõtmine; 
9.3.2. asendusõpetaja juurde suunamine koos õpiülesandega, mida õpetaja hiljem hindab; 
9.3.3 pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul; 
9.3.4. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks; 
9.3.5. õpilase käitumise arutamine koos  vanemaga; 
9.3.6. õpilasega tema käitumise arutamine kooli juhtkonna juures; 
9.3.7. õpilasele tugiisiku määramine; 
9.3.8. kirjalik noomitus; 
9.3.9. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus; 
9.3.10. käitumishinde alandamine; 
9.3.11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälistest tegevustest koolis; 
9.3.12. õppenõukogu otsusel ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle 
perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. 
9.4. Põhjendamata puudumise korral kehtivad alaealise õpilase jaoks ühe trimestri jooksul 
järgmised mõjutusvahendid:  
9.4.1. kuni 5 tundi – klassijuhataja teavitab vanemaid; 
9.4.2. kuni 10 tundi – klassijuhataja teavitab tugisüsteemide koordinaatorit; 
9.4.3. kuni  15 tundi – arutatakse õpilase puudumisi õpilase, vanema, klassijuhataja, 
sotsiaalpedagoogi ja vajadusel ka õppealajuhataja osavõtul; 
9.4.4. üle 15 tunni – klassijuhataja teeb esildise õpilase käitumise arutamiseks juhtkonnas ning 
alandatakse õpilase käitumishinne „mitterahuldavaks”; 
9.4.5. Kui õpilane on puudunud ühe trimestri jooksul põhjuseta 20% õppetundidest, teavitatakse sellest valla spetsialisti. 9.5. Põhjendamata puudumise korral kehtivad gümnaasiumi õpilase jaoks järgmised mõjutusvahendid:  
9.5.1. kuni 6 põhjuseta puudutud tunni korral vestleb klassijuhataja õpilasega ja teavitab puudumisest lapsevanemat; 
9.5.2.  7 põhjuseta puudutud tunni korral avaldatakse õpilasele direktori käskkirjaga märkus; 
9.5.3.  14 põhjuseta puudutud tunni korral avaldatakse õpilasele direktori käskkirjaga noomitus; 
9.5.4.  21 põhjuseta puudutud tunni korral avaldatakse õpilasele direktori käskkirjaga vali 
noomitus; 
9.5.5. esildise õpilase mõjutamiseks direktori käskkirjaga teeb klassijuhataja 
9.5.6. kolmekordsele direktori käskkirjaga mõjutamisele õppeaasta jooksul järgneb õpilase 
kustutamine kooli õpilaste nimekirjast. 
 
10. ÕPILASTE TOETAMINE    
10.1. Õpilasi suunatakse aineolümpiaadidele, konkurssidele ja võistlustele.  
10.2. Õppimise ja koolieluga toimetuleku abistamiseks on õpilasele koolis järgmised 
tugiteenused: 
10.2.1. õpilasel on võimalus osaleda õpetajate konsultatsiooni tundides väljaspool ainetunde; 
10.2.2. õpilasele rakendatakse individuaalset õppekava; 
10.2.3. 1.-6. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös; 
10.2.4. õpilasele rakendatakse tugiõpet vastavalt vajadusele – õpiabirühmas osalemine, 
eripedagoogiline abi, psühholoogiline nõustamine, sotsiaalpedagoogiline abi, 
meditsiiniline abi; 
10.2.5. vähemalt üks kord õppeaasta jooksul korraldatakse õpilasega arenguvestlus, mille 
põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. Arenguvestlusel osalevad 
õpilane, klassijuhataja ja piiratud teovõimega õpilase puhul vanem. Arenguvestluste 
tingimused ja korra kehtestab kooli direktor. 
 
11. VAIMNE JA FÜÜSILINE TURVALISUS 
11.1. Kool loob tingimused õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse 
tagamiseks kooli territooriumil õppetöö ajal. Koolimaja välistrepi juurde ja põhikorpuse 
fuajeesse on paigaldatud videokaamera, mille salvestiste vaatamist vajadusel korraldab 
kooli direktor või infojuht. Salvestisi säilitatakse  ühe kalendrikuu jooksul. 
Turvasalvestisi väljastatakse ainult politseile. 
11.2. Kahtlase või soovimatu kodaniku sisenemisest kooli territooriumile või siseruumidesse 
annab õpilane või koolitöötaja sellest viivitamatult teada lähimale koolitöötajale või 
juhtkonna liikmele. 
11.3. Õpilase vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast juhtumist teavitamine: 
11.3.1. õpilane pöördub klassijuhataja, õpetaja või mõne teise koolitöötaja poole; 
11.3.2. Koolitöötaja, märgates õpilase vaimset või füüsilist turvalisust ohustavat juhtumit, 
hindab olukorda ning tegutseb vastavalt olukorrale; 
11.3.3. Juhtunus osalenud koolitöötaja teavitab vajadusel tugisüsteemi koordinaatorit või 
sotsiaalpedagoogi, kelle pädevusse kuulub antud juhtumi lahendamine; 
11.3.4. Tugisüsteemi koordinaator/sotsiaalpedagoog võtab koolitöötajalt ja õpilaselt selgituse, 
teavitab õppealajuhatajat ning lapsevanemate juhtunust. 
11.4. Vaimset või füüsilist turvalisust ohustava juhtumi lahendamisel lähtutakse kooli 
kodukorras loetletud mõjutusvahenditest ning teistest seaduslikest aktidest; 
11.5. Juhtumi lahendamisel lähtutakse võrgustikutöö põhimõtetest; 
11.6.  Nakkushaiguste kahtluse korral on kooli meditsiinitöötajal õigus ja kohustus nakkuse 
leviku tõkestamiseks kontrollida kõikide klasside õpilasi ja kooli töötajaid. Nakkuse levikust 
teavitatakse kõiki õpilasi ja vanemaid personaalselt e-kooli kaudu. Meditsiinitöötajal on õigus 
haigestunud õpilane või töötaja saata koju või täiendavatele uuringutele. 
11.7. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia 
operatsioone narkootiliste ainetega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks  ja avastamiseks. 
11.8. Kooli territooriumil ning kooli poolt korraldatud üritustel ja õppekäikudel ning 
ekskursioonidel on keelatud hasartmängud, alkohoolsete- ja energiajookide, tubakatoodete 
(sh.mokatubaka), e-sigarettide ja narkootiliste ainete tarvitamine ja/või omamine ning 
vahendamine. 
11.9. Õpilane jätab omal vastutusel jalgratta / tõukeratta selleks ette nähtud hoidlatesse. Kooli 
ruumides ja välistrepil on ratastel , rulluiskudel  ja muudel liikumisvahenditel sõitmine 
keelatud. 
11.10. Algkoolis on koolipäeva jooksul ratastega ja rulluiskudega sõitmine keelatud. 
11.11.Mootorsõiduk pargitakse omal vastutusel koolimaja parklasse. 
11.12. Gümnaasiumi majas paigaldatud lifti kasutatakse järgmistel juhtudel:  
liikumispuudega inimeste liikumisel, raskemate esemete transportimisel, puhastusteenuse 
osutamisel. Lifti kasutamist koordineerib maja perenaine. 
 
  
12. ÕPILASTE ARVUTIKASUTUS 
12.1. Õpilased kasutavad arvutiklassis ja raamatukogus ainult õpilastele mõeldud töökohti.  
12.2. Õpilane suhtub arvutitesse ja seadmetesse heaperemehelikult ja hoiab arvuti ümbruse 
söögist ja joogist puhtana. 
12.3. Mittetöökorras olevast arvutist teatab õpilane kohe õpetajale või arvutikasutust lubanud 
kooli töötajale. 
12.4. Kõik kooli arvutid on ainult õppetööga seotud ülesannete täitmiseks. Arvutiklassi 
kasutamist reguleerib „Saku Gümnaasiumi arvutiklassi kasutamise eeskiri”. 
12.5. Peale töö lõppu logib õpilane arvutist välja ning korrastab töökoha. 
12.6. Õpilased on arvutiklassides ainult koos õpetajaga, kes lahkub viimasena ja lukustab 
ukse.  
 
13. GARDEROOBI JA KAPPIDE KASUTAMISE KORD 
13.1. Õpilased jätavad oma üleriided ja välisjalanõud kooli garderoobi. Soovi korral 
koolipäeva ajaks ka kehalise kasvatuse riided, mis viiakse koolipäeva lõpul koju. 
1.kooliastme õpilastel on võimalus hoida kehalise kasvatuse riideid kokkuleppeliselt 
õpetajaga garderoobis. 
13.2. Koolis on kohustuslik kanda vahetusjalanõusid, mida saab hoitakse kooli garderoobis 
nummerdatud riidest jalanõude kottides. Kilekottides vahetusjalanõusid garderoobis ei 
hoita. Koolivaheajaks viivad õpilased  vahetusjalanõud koju. 
13.3. Õpilane hoolitseb ja vastutab ise kooli kaasa võetud isiklike asjade eest. 
13.4. Garderoobi ei jäeta  väärtuslikke esemeid, raha, telefone, dokumente jne. 
13.5. Õpilane hoiab oma koolikapi puhtana. 
13.6. Garderoob on avatud kogu koolipäeva  jooksul. 
 
14. HÜGIEEN, TERVISHOID JA VÄLIMUS 
14.1. Õpilased ja koolitöötajad hoiavad kõikjal koolis puhtust ning korda ja täidavad 
üldtunnustatud hügieeninõudeid. 
14.2. Õpilased ja kooli töötajad kannavad kooli ruumides tervise ja hügieeni huvides 
vahetusjalatseid. Vahetusjalanõudeks ei sobi  spordijalatsid, jalanõud mis määrivad 
põrandat, saapad ning ebaturvalised rullidega spordijalanõud. Välisjalanõudega ei 
siseneta ka spordikeskuse ruumidesse vaid jäetakse need selleks ettenähtud jalanõude 
riiulisse. 
14.3. Õpilase välimus peab vastama üldkehtivale arusaamale maitsekusest ega tohi riivata 
kaasinimeste silma. Õpilane kannab korrektset, õppeasutusse sobivat riietust. Lubamatu 
on kanda kooli ruumides mütsi ning kapuutsi, õppetundides koolipäeva jooksul (v.a. 
kehalise kasvatuse tunnid) ei kanta spordiriietust. 
14.4. Pidulikel sündmustel kantakse pidulikku riietust, soovitavalt must-valget. 
14.5. Kehalise kasvatuse tundides kantakse sportlikku riietust vastavalt tunni läbiviimise 
kohale. 
 
 
15. VÄLJASÕIDUD JA HUVITEGEVUS 
15.1. Kooli poolt korraldatavad üritused toimuvad vastavalt planeeritud tegevuste kavale ning 
ekskursioonid ja õppekäigud õpilastega toimuvad õppekäikude ja ekskursioonide korraldamise 
korra ning õppekava 1.osas (üldosa) sätestatud õppe- ja kasvatustegevuse korralduse alusel.  
15.2. Õhtused üritused koolis lõpevad üldjuhul kell 21.00; erandkorras hiljemalt kell 22.30. 
15.3. Klassiõhtud toimuvad vastavalt klassijuhataja töökavale.  
15.4.  Klassiõhtud lõppevad hiljemalt kell 21.00. 
15.5. Korra eest kooli üritustel vastutab korraldaja õpetaja ja huvijuht.