Koolielu

SAKU GÜMNAASIUMI KODUKORD

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Saku Gümnaasiumi (edaspidi kool) tegevuse raamid ja põhieesmärgid on väljendatud kooli põhimääruses, mis tugineb Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele; kooli õppekavas, mis tugineb Riiklikule õppekavale; kooli arengukavas ja teistes neile toetuvates dokumentides.

1.2. Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid ning see tugineb töökorralduse reeglitele.

1.3. Koolis austavad õpetajad, kooli töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust ja kohustust õppida ning õpetajate õigust ja kohustust juhtida õppeprotsessi. Vastastikune suhtlemine on viisakas ja lugupidav.

1.4. Kodukorrast kinnipidamine tagab töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ning vara kaitstuse.

1.5. Kooli õpilane täidab Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, on koolis ja väljaspool kooli viisakas ja käitub üldtunnustatud käitumisreeglite kohaselt.

1.6. Kooli igapäevane töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud päevakavale ja kooli üldtööplaanile.

1.7. Õppe- ja kasvatustööd ning muud koolielu puudutav informatsioon on kättesaadav kooli kodulehel http://www.saku.edu.ee/, Stuudiumis ja koolimaja stendidelt.

2. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Õpilasel on õigus ja kohustus osaleda õppetöös.

2.2. Õpilasel on õigus abi saamiseks pöörduda:

  2.2.1. klassijuhataja, aineõpetaja, tugisüsteemi koordinaatori, psühholoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi, pikapäevarühma õpetaja poole erinevate koolielu puudutavate või isiklike probleemide lahendamiseks;

  2.2.2. kooli arsti poole isikliku tervisega seotud küsimustes;

  2.2.3. õppealajuhataja või arendusjuhi poole koolikorralduslikes küsimustes;

  2.2.4. huvijuhi poole kooli- ja klassivälise tegevusega seotud küsimustes;

  2.2.5. juhiabi poole õppematerjalide paljundamise, koolikapi võtmete, tõendite saamiseks ja avalduste esitamiseks;

  2.2.6. raamatukogu juhataja ja raamatukogu töötaja poole õpikute, töövihikute ja soovitusliku kirjandusega seotud küsimustes;

  2.2.7. klassijuhataja, aineõpetaja või majandusalajuhataja poole kooli varaga seotud küsimustes.

2.3. Õpilasel on õigus:

  2.3.1. aineõpetaja konsultatsioonile õpetaja poolt määratud ajal;

  2.3.2. sooritada järelvastamist kokkuleppel aineõpetajaga;

  2.3.3. osaleda kooli huvialaringides;

  2.3.4. laenutada kooli raamatukogust õppe- ja ilukirjandust;

  2.3.5. õigus valida õpilaseesindus;

  2.3.6. osaleda koolielu puudutavate dokumentide väljatöötamisel õpilasesinduse kaudu;

  2.3.7. korraldada õpilaselu küsimusi ja üritusi kooskõlas koolis kehtivate kordadega;

  2.3.8. saada õpilaspilet vastava sooviavalduse esitamisel;

  2.3.9. õigus ja aukohus esindada oma kooli;

  2.3.10. õigus ja võimalus tellida endale Saku Gümnaasiumi koolimüts.

2.4. Õpilasel on kohustus:

  2.4.1. täita kooli töötaja seaduslikke korraldusi;

  2.4.2. mitte kahjustada oma tegevusega ühelgi juhul kaasinimeste turvalisust;

  2.4.3. suhtuda heaperemehelikult ning lugupidavalt kooli ja kaasinimeste isiklikku varasse;

  2.4.4. täita kooli kodukorda;

  2.4.5. mitte häirida tunnis õpetaja ja kaasõpilaste tööd;

  2.4.6. teada (üles märkida) õppetunnis antud koduseid õpiülesandeid ning neid täita;

  2.4.7. täita tuleohutuseeskirju;

  2.4.8. olla lojaalne koolile, austada kooli sümboolikat ja lippu.