Vastuvõtt

Vastuvõtt 10. klassi

Sisseastumistestide sisu
  • 10.klassidesse kandideerivatele õpilastele korraldatakse 4.koolivaheajal sisseastumistestid, mille sisuks on kirjalike ülesannete täitmine eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ning üldteadmistes (loodus- ja sotsiaalainetes). Gümnaasiumi sisseastumistestide lahendamiseks antakse aega 150 minutit. 
  • Sisseastumistesti ülesanded koostavad Saku Gümnaasiumi aineõpetajad lähtudes käesoleva korra nõuetest. Testide nõuetele vastavuse tagavad sisseastumistestide korraldamise komisjoni liikmed. 
  • Sisseastumistestidele registreeritakse õpilased 1. märtsiks kooli esitatud teatise alusel.
 
Saku Gümnaasiumi 9.kl õpilaste registreerimine sisseastumistestide sooritamiseks toimub Stuudiumi kaudu.
Gümnaasiumi 10. klassi kandideerija peab esitama taotluse ja dokumendid pärast 9. klassi lõputunnistuse kättesaamist, hiljemalt 27. juunil.